söndag 18 februari 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 13 okt 2017

Berikande mångfald i SEA:s medlemskår

Ett av de områden där det finns olika traditioner och förhållningssätt bland evangeliska kristna, och som jag för egen del vill se som en tillgång, är synen på kyrkans samhällsansvar. Inom SEA ryms det i dag åtminstone fem olika teologier när det gäller detta, skriver Olof Edsinger.

SEA:s vision kan uttryckas på lite olika sätt. På vår hemsida har vi valt att sammanfatta den med hjälp av tre punkter:

• att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala/evangeliska kristna i Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten. 

• att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och debatt driver ett evangelikalt perspektiv. 

• att förmedla impulser från och kontakter med den växande världsvida evangelikala gemenskapen.

Att förverkliga denna vision är verkligen en stor glädje. Själv har jag den här veckan fått delta i ett stimulerande möte i Prag med Europeiska Evangeliska Alliansen. Men det är också en viss utmaning. Glädjen kan sägas handla om att vi är många som – trots att vi tillhör olika kyrkor och samfund – har samma hjärta, och delar grundläggande övertygelser i fråga om Bibeln, Jesus och missionsuppdraget. Utmaningen ligger i att vi trots allt kommer från olika traditioner, var och en med sin unika särart.

Även det senare kan naturligtvis vara en tillgång. I mitt arbete med det nationella söndagsskolnätverket (som vartannat år arrangerar en  barnledarkonferens med en unik ekumenisk bredd) har vi sagt att det är våra olikheter som fyller en av de mest strategiska funktionerna. Genom våra olika former, arbetssätt och kontaktnät kan vi nämligen nå betydligt längre än vi hade gjort var för sig. I söndagsskolnätverkets fall utifrån visionen att ge ”Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn”.

På samma sätt tänker jag med SEA. Traditioner och förhållningssätt som har vuxit fram utifrån en kärlek till Gud och hans ord, kommer alltid att ha potential att berika helheten. Ett av de områden där det här blir tydligt är våra olika förhållningssätt till kyrkans samhällsansvar. Inom SEA ryms det i dag åtminstone fem olika teologier när det gäller detta:

• Den evangelisk-lutherska, som på många sätt har präglat Sverige på grund av Svenska kyrkans storlek. Här talar man om ett kristet samhällsengagemang utifrån tvåregementsläran, som skiljer mellan det världsliga regementet – där det är skapelseordningens etik som behöver dominera – och det andliga regementet – där det är bergspredikans etik som gäller.

• Naturrätten, som i första hand förknippas med katolska kyrkan, men som har gett impulser till betydande delar av den evangeliska kristenheten. I likhet med tvåregementsläran motiverar man här ett kristet socialt och politiskt engagemang utifrån den allmänna rättsuppfattning som finns nedlagd i oss människor genom samvetet (jfr Rom 2:14).

• Den anabaptistiska, som är en separat gren av den protestantiska reformationen och som är viktig för flera av Sveriges frikyrkosamfund. Här markerar man ofta en kritisk distans till staten, och i vissa fall också till samhället i stort. Bergspredikan är ledstjärna för livet som helhet, och samhällspåverkan bör i första hand ske indirekt: genom att förverkliga Guds rikes principer i församlingen.

• Den pentekostala, som är den tongivande i delar av pingströrelsen. Här tonas apologetiken och den politiska aktivismen ned, till förmån för en betoning av Andens förvandlande kraft i den pånyttfödda människan. Samhällsengagemanget uttrycks inte i att försöka förändra eller argumentera med människor som inte är kristna, utan att – fyllda av den helige Ande – vara vittnen om ett annat sätt att tänka och vara.

• Dominion Theology, som har många företrädare i den internationella pingst- och trosrörelsen. Här beskriver man sitt samhällsengagemang som att försöka påverka politiken i så kristen riktning som möjligt. Idealbilden är den ”kristna nationen”, som är så starkt präglad av de bibliska värderingarna att även lagstiftningen harmonierar med en kristen lärjungaetik.

Alla dessa traditioner och förhållningssätt finns som sagt representerade i SEA:s nätverk. Och jag är förstås medveten om att mina beskrivningar är bristfälliga, och allt annat än uttömmande! I vissa lägen kan denna bredd vara en utmaning, men för egen del vill jag också se den som en tillgång. När det gäller SEA som organisation har vi inte tagit ställning för någon enda av dessa teologier, och jag kan själv se poänger med dem alla. Över tid hoppas jag därför att alla SEA:s medlemmar ska känna att de bekräftas i åtminstone någon del av det förhållningssätt som är deras eget.

Samtidigt tänker jag att SEA:s viktigaste kallelse är att ta fasta på de saker som vi har gemensamt. Det teologiska grunddokument som SEA vilar på är Lausannedeklarationen, och jag vill avsluta med att citera vad som står att läsa där i fråga om kyrkans sociala engagemang. Om det är någonstans man finner SEA:s hållning i dessa frågor är det nämligen här:

Vi hävdar att Gud är alla människors både skapare och domare. Vi bör därför dela Guds angelägenhet att rättvisa och försoning ska råda i hela det mänskliga samhället och att människor ska befrias från varje slag av förtryck. Eftersom människan är skapad till Guds avbild har hon en inneboende värdighet, oberoende av ras, religion, hudfärg, kultur, klass, kön eller ålder. Alla människor bör därför respekteras och tjänas, inte exploateras.

Vi bekänner både våra försummelser och att vi ibland har betraktat evangelisation och socialt ansvar som oförenliga med varandra. Fastän försoning mellan människor inte är detsamma som försoning med Gud, social handling inte detsamma som evangelisation och politisk frigörelse inte detsamma som frälsning, så erkänner vi dock att både evangelisation och socialt och politiskt engagemang tillhör vår kristna plikt. Båda är nödvändiga uttryck för vår kärlek till nästan och vår lydnad för Jesus Kristus.

Budskapet om frälsning innesluter också ett budskap om dom över varje slag av alienation, förtryck och diskriminering. Vi bör således inte vara rädda för att fördöma det som är ont och orättvist, varhelst detta existerar. När människor tar emot Kristus blir de födda på nytt in i hans rike, och måste då söka att inte bara i sina egna liv uttrycka dess rättfärdighet utan också utbreda den mitt i en orättfärdig värld. Den frälsning vi gör anspråk på bör förvandla oss ifråga om hela vårt personliga och sociala ansvar. Tron utan gärningar är död.

Olof Edsinger
Generalsekreterare

 

 

 

Fler nyheter

fredag 16 feb 2018

Samma Gud i islam och kristen tro?

Är det samma Gud i kristendom och islam? Ett aktuellt exempel från Migrationsverkets bemötande av kristna konvertiter ställer frågan på sin spets. Men skillnaderna är betydligt större än vad som ofta framkommer. SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger försöker här att reda ut begreppen.

LÄS MER

fredag 16 feb 2018

Nytt avsnitt av SEA:s podd: Teologisk förvirring i Knutby – och på Migrationsverket

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

Äktenskapet som svar på den sexuella revolutionens baksidor

En artikelserie på Svenska Dagbladets Idag-sida ger oss ett antal avslöjande inblickar i den sexuella revolutionens baksidor. Det kristna svaret på dessa är det trogna monogama äktenskapet, skriver Olof Edsinger inför den nya Äktenskapsveckan som börjar den 11 februari.

 

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

SEA gör Äktenskapets dag till Äktenskapets vecka

Sedan 2007 har Svenska Evangeliska Alliansen uppmuntrat församlingar att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 vill SEA uppmuntra församlingar att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag (11 februari 2018). Kommande år infaller Äktenskapets vecka med start 10 februari år 2019.

LÄS MER

måndag 29 jan 2018

Podden Second Opinion: Kristen tro i mötet med skol- och studentvärldens frågor. Gäst: Simon Wennstig, Credo

LÄS MER

måndag 22 jan 2018

Krigen i Gamla testamentet – ny studieguide och åtta undervisningsfilmer

Hur ska vi förhålla oss till Gamla testamentets tal om krig och dödande i
Guds namn? Går det över huvud taget att förstå dessa texter, och vad
kan de i så fall ha att säga till oss i dag? Om du någon gång har
funderat över dessa och liknande frågor har du kanske läst Olof
Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet. Nu lanserar vi två nyheter:

LÄS MER

fredag 19 jan 2018

Dimridåer i Smers dödshjälpsargument

Att sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning, innebär inte att politiker per automatik bör göra ingrepp i läkaretiken. Samtidigt skärper Statens medicinsk etiska råd tonen i debatten, skriver Jacob Rudenstrand och menar att rådet sprider dimridåer.

LÄS MER

torsdag 11 jan 2018

Nytt poddavsnitt - SEA:s nyårskarameller

LÄS MER

fredag 5 jan 2018

Jesus som ”hen” illustrerar ett större problem

När kyrkan fullgör det uppdrag som hon har mottagit från sin Herre kan hon med profetisk skärpa vara den röst som avslöjar kejsarens nakenhet. Det är en dubbel tragik när det i stället är kyrkan som visar upp sin nakenhet, skriver SEA:s Olof Edsinger i en kommentar till Svenska kyrkans i Västerås val att titulera Jesus som ”hen”.

 

LÄS MER

fredag 22 dec 2017

Ett treenigt rådslag

Vilka avvägningar var det som låg bakom Guds människoblivande i Jesus Kristus? Alltså det vi firar under julen, och som når sin fullhet under den första påsken? I årets sista nyhetsmail bjuder vi på en lekfull introduktion till inkarnationens mysterium, skriven av SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

LÄS MER

 

Second Opinion
Nyhetsbrev
Bokpaket