Kafé station i Umeå – enligt ryktet stadens populäraste – var packat till sista plats inför debatten om den historiske Jesus. Är evangeliernas beskrivning av mannen från Nasaret i huvudsak senare generationers grundlösa fantasier? Eller är evangelierna samtida historiska källor, som bygger på information från ögonvittnen?

Roger Viklund, känd genom boken ”Den Jesus som aldrig funnits” har tagit på sig själv en svår uppgift. Han vill påvisa att den person som evangelierna berättar om – Jesus från Nasaret – inte ens har existerat. Hans tes är följande: Jesus har inte funnits och det finns (därför) inte några källor om honom.

Problemen med detta sätt att resonera är många. Det finns de facto ett stort antal källor om Jesus. Detta tvingar Viklund att inför hjälphypoteser i stor mängd. Eftersom det enligt tesen inte finns några källor om Jesus måste

* evangeliernas dateras om och förläggas till år 100 e kr eller senare

* Paulus ord om den historiska personen Jesus (t ex 1 Thess 2:15 som utgör en av de tidigaste utsagorna om Jesus död) betraktas som senare tillägg

* allt utombibliskt material underkännas, som t ex när Tacitus, erkänd romersk historiker, ca 115 e kr skriver om ”en grupp personer … vilka folket kallade kristna. Kristus, upphovsmannen till namnet, hade lidit dödsstraffet under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus”.

Så omformar Viklund källorna så att de passar med tesen. Historievetenskap arbetar på motsatt sätt. Det är det historiska materialet som måste få forma våra teser. Om källmaterialet gör motstånd innebär det vanligtvis att vår tes är oriktig.

Drastiskt uttryckt kan man säga att Viklund följer principen: ”När kartan och verkligheten inte stämmer överens är det kartan som gäller.”

Tesen att Jesus existerat gör på ett enklare sätt bättre rättvisa åt det sammanlagda källmaterialet än tesen att Jesus inte existerat. Som historikern Michael Grant säger: ”Om vi tillämpar samma kriterier på Nya Testamentet som vi tillämpar på andra av antikens historiska skrifter – vilket vi bör göra – så kan vi lika lite förneka Jesus existens som vi kan förneka en stor mängd av antikens personligheter vars verklighet som historiska figurer aldrig ifrågasätts.” Teorin om Kristus-myten har inte överlevt forskarvärldens prövning eftersom det finns ”mycket starkare och rikligare bevis för motsatsen”.

Den stora frågan är därför inte om Jesus existerat, utan om han var – och i så fall i all evighet är – den han säger sig vara: Messias, den levande Gudens Son.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen