En ny missionsallians

Det har snart gått två tusen år sedan Jesus gav sin församling uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Men trots detta säger statistiken att det finns tusentals folkgrupper som saknar etablerad kristen närvaro. I ljuset av detta anser vi att Guds folk både i Sverige och i andra delar av världen behöver prioritera om. Därför vill vi gemensamt verka för en förnyad mobilisering för mission och evangelisation – och särskilt då bland de minst nådda folkgrupperna.

Undertecknade är alla en del av svensk kristenhet, avskilda för att arbeta som ledare för organisationer som på olika sätt har specialiserat sig på att slutföra missionsuppdraget. Strategierna i våra organisationer är olika, baserat på den unika kallelse som skördens herre har gett oss. En del av oss fokuserar på bibelöversättning, andra på bibelspridning. En del av oss fokuserar på att sända ut arbetare från Sverige som bosätter sig i byar och städer för att i ord och handling – som affärsmän, sjuksköterskor och traditionella missionärer – vara Jesu vittnen. Andra fokuserar på att sända ut korttidsmissionärer som samlar massorna till stora kampanjmöten. De flesta av oss sätter fokus på att mobilisera, utrusta och träna lokala arbetare. En del av oss lägger fokus på medier eller på påverkansarbete i Sverige med syfte att hjälpa Guds folk att bevara sin sälta och sin förankring i bibelordet.

Våra grundläggande värderingar är dock påfallande lika. Alla våra organisationer har sedan länge förstått att modern mission behöver reflektera att två tredjedelar av världens evangeliska kristna numera finns i Kina och det globala Syd. Därmed söker vi undvika att sätta våra ibland extrema och oprövade svenska värderingar på agendan när vi bedriver mission. Vi ser det som naturligt att som lärjungar till Jesus också ta ett socialt ansvar och att träna fler lärjungar att följa detta exempel. Vi ser Bibeln som Guds ord och utan fel i allt som den påstår, och vi ser tron på Jesus som nödvändig för varje människas frälsning.

En del av oss har tusentals kollegor över hela världen och kan på så sätt sägas ha allt vi behöver inom våra organisationer för att fungera väl. Men ingen av våra organisationer tror att ensam är stark. Dels högaktar vi församlingen, till vilken Jesus för två tusen år sedan anförtrodde missionsuppdraget, dels är vår utmaning för stor för att någon av oss skulle klara av att utföra den på egen hand.

Precis som många missionärer genom kyrkohistorien arbetar vi därför aktivt för att bilda allianser så att vi kan nå vårt gemensamma mål – att slutföra missionsuppdraget. Historiska exempel på detta kan vara den världsvida ekumeniska Edinburghkonferensen 1910 och den evangelikala Lausannekonferensen 1974. Men här i Sverige har vi ändå upplevt det som svårt att finna plattformar för samverkan där vi i tillräckligt hög grad står enade i prioriteringar, teologi och missionssyn. Som redan har nämnts handlar det om ett fokus på de minst nådda folkgrupperna. Men vad vi framför allt längtar efter, och som vi tycker behöver vara det självklara gemensamma fokuset, är ändå det som är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning och risken för alla som saknar en personlig tro på honom att gå evigt förlorade.

Därför har vi nu bildat något som vi kallar för Svenska evangeliska missionsalliansen (SEMA). Formellt utgör vi ett utskott till Svenska evangeliska alliansen (SEA), som är den svenska lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internationella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som saknar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan välkomnas i vår gemenskap.

SEMA:s syfte är att på Lausannedeklarationens grund:

  • Fungera som en gemensam röst i Sverige gällande missionsuppdragets kärna: Att gå ut i hela världen för att i ord och handling i den helige Andes kraft göra alla folk till Jesu lärjungar.
  • Gemensamt arbeta för att fler missionärer ska mobiliseras och sändas ut från Sverige.
  • Anordna konferenser, konsultationer, seminarier och andra arrangemang för att inspirera till mission.
  • Dela resurser för att stärka varandras olika strategiska uppdrag för att utföra missionsuppdraget.
  • I allt detta fungera som en varm och generös gemenskap samt som en ny mötesplats för bön och uppbyggelse i vårt gemensamma syfte att slutföra missionsuppdraget.

Vi har tagit initiativet till SEMA för att vi ser ett behov av en förnyad mobilisering för mission och evangelisation. Vår bön är att vår allians ska kunna fungera som en katalysator för detta uppdrag i hela den svenska kristenheten. Vi gläds åt att på ett konkret sätt kunna stå samman och backa upp varandra, och vi vill härmed hälsa även andra missionsorganisationer, samfund och sändande församlingar välkomna att bli en del av vår gemenskap.

Jonas Andersson, Gå ut mission
Anders Carlsson, YWAM Sverige
Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen
Magnus Lindeman, Ljus i Öster
Daniel Stråle, OM Sverige
Mats-Jan Söderberg, Folk&Språk