Så här jobbar vi

Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA) är ett utskott till Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) styrelse, som har SEA-styrelsens mandat att under SEMA:s namn driva frågor kopplat till missionsuppdraget.

SEMA leds av en ledningsgrupp som i den inledande fasen består av representanter för huvudmännen Folk&Språk, Gå ut mission, Ljus i Öster, OM Sverige, SEA och YWAM Sverige. Varje organisation utser själv sin representant, som i regel kommer att vara organisationens ledare.

Utöver huvudmännen finns det möjlighet för andra samfund, organisationer och församlingar att ansluta sig. Dessa fungerar då som SEMA-partners, och kan i vissa fall tas in som huvudmän och då erbjudas en plats i ledningsgruppen.

SEMA:s syfte är att lyfta vikten av att göra Jesus känd bland alla folk, stammar, nationer och språk. Utifrån Jesu missionsbefallning (Matt 24:14; 28:18–20; Mark 16:15–20; Joh 20:21; Apg 1:8 m fl) vill vi be, arbeta och engagera oss så att vittnesbördet om Jesus Kristus når ut till alla människor i världen.

SEMA:s uppdrag är att:

  • Fungera som en gemensam röst i Sverige gällande missionsuppdragets kärna: att gå ut i hela världen för att i ord och handling i den helige Andes kraft göra alla folk till Jesu lärjungar.
  • Gemensamt arbeta för att fler missionärer ska mobiliseras och sändas ut från Sverige.
  • Anordna konferenser, konsultationer, seminarier och andra events som ligger i linje med SEMA:s syfte.
  • Dela resurser för att stärka varandras olika strategiska uppdrag för att utföra missionsuppdraget.
  • I allt detta fungera som en varm och generös gemenskap samt som en mötesplats för bön och uppbyggelse i vårt gemensamma syfte att slutföra missionsuppdraget.

I den mån SEMA kan engagera tillräckligt många organisationer, och även bygga upp en tillräckligt stabil ekonomi, avser vi att anställa en person som kan fungera som SEMA:s särskilda tjänsteman, och även ta fram resurser kopplat till exempelvis sändande och mottagande av missionärer.

Tanken är att SEMA allt mer ska utvecklas till en separat ”flygel”/missionsavdelning inom SEA, med egna resurser i fråga om anställd person för SEMA.