Vision

Visionen för en evangelisk allians i Sverige har växt fram utifrån den kristna församlingens behov idag. Bakgrunden finns i de förändringar som skett i vår kultur:

Sekulariseringens framväxt

1900-talet har dramatiskt förändrat situationen för den kristna kyrkan i Sverige. Om vi för hundra år sedan var en nation präglad av kristen tro på många områden, med väckelserörelser med folklig förankring både inom och utom Svenska Kyrkan, med växande missionsintresse, är vi idag världens mest sekulariserade land.

Orsakerna är många och komplexa, men en viktig orsak till utvecklingen är reaktionen på upplysningens kristendomskritik. Responsen från kristet håll var tvådelad. Det fanns en pietistiskt färgad hållning som valde att skilja tro och förnuft åt och som därför ignorerade upplysningskritiken. Följden blev en växande isolering från kulturen. Det fanns på andra sidan en mer liberalt färgad hållning som valde att acceptera stora delar av kritiken mot tron. Följden blev en växande assimilering av kulturen. I båda fallen lämnades fältet fritt för sekulariseringens krafter och för en marginalisering av tron.

Religionens privatisering

I spåren av de ideologiska förändringarna har det också skett stora sociologiska förändringar. I ett allt mer postmodernt samhälle är mångfalden stor och subkulturerna många. Ungdomsgenerationen rör sig mellan många kulturer, med inbördes mångfald av perspektiv och värderingar. För församlingen innebär det att bärande övertygelser inte längre förmedlas på samma sätt som tidigare. Av delaktighet i församlingens liv följer inte med självklarhet en delaktighet i församlingens tro. Istället växer privatreligiositeten och fragmentiseringen av liv och tro tilltar.

Det kyrkliga landskapets förändring

Under stor del av 1900-talet har det inomkristna samtalet i Sverige präglats av olika ”kyrkligheter”: lågkyrklig, frikyrklig, högkyrklig, gammalkyrklig, folkkyrklig… I centrum har stått frågor som rör församlingens inre liv: dopsyn, nattvardsuppfattning, ämbetssyn och kyrkosyn. Detta har skett samtidigt som den kristna tron utmanats på andra och viktigare områden. Resultatet har blivit stora perspektivförskjutningar i kristenheten i trons grundfrågor. Idag befinner vi oss därför i en ny situation. De stora skiljelinjerna går inte längre mellan samfunden och gäller inte kyrkofrågor. Idag är det andra frågor som ställs på sin spets: Vem är Jesus och vilken roll har han för människans möjlighet att lära känna Gud? Vilken auktoritet och trovärdighet har de bibliska texterna? Vad innebär uppdraget att göra alla folk till Jesu lärjungar och förmedla hans undervisning? Berör det kristna budskapet verkligheten och historien eller är det religiösa utsagor skilda från ett konkret faktaplan?

Vision

Sekulariseringen, privatiseringen och ett förändrat kyrkligt landskap utgör bakgrunden till visionen om en evangelisk allians i Sverige. Det är tid för kristna, oavsett kyrkotillhörighet men med ett gemensamt grundperspektiv, att finna varandra. Vi behöver det till uppmuntran, för att kunna ge ett bättre bidrag till de olika kyrkor vi tillhör och vars arbete vi vill befrämja och vi behöver det för att kunna utgöra en tydligare röst i det större samtalet i samhället.

Vi vill stå för evangelisk teologi i dess historiska betydelse eller, med en modern synonym, för en evangelikal teologi. Evangelikal är en inkluderande term för kristna inom olika kyrkor (anglikaner, baptister, karismatiker, lutheraner, metodister, pingstvänner, reformerta…) med en gemensam bekännelse till Jesus, ett gemensamt förtroende för Bibeln och en gemensam iver i missionsuppdraget.

Evangelikal teologi står som ett fruktbart alternativ till både den liberala teologin och till fundamentalismen. Den följer inte den liberal teologins accepterande av en sluten värld utan under och uppenbarelse och med ett upphävande av Bibelns auktoritet som följd. Men den följer inte heller fundamentalismen, som ofta varit anti-intellektuell och vetenskapsfientlig, saknat genomtänkt bibeltolkning och odlat sekteriska och kulturfientliga drag. En evangelikal teologi menar att ett obrutet förtroende för Bibelns undervisning går att förena med intellektuell klarhet, akademisk kompetens och kulturell öppenhet och relevans.

 

Visionen är

  • att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala/evangeliska kristna i Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten.
  • att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och debatt driver ett evangelikalt perspektiv.
  • att förmedla impulser från och kontakter med den växande världsvida evangelikala gemenskapen.