Detta är Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. Här kan du ladda ner en folder om vårt arbete.

Svenska Evangeliska Alliansens vision är:

  • att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala/evangeliska kristna i Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten
  • att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och debatt driver ett evangelikalt perspektiv
  • att förmedla impulser från och kontakter med den växande världsvida evangelikala gemenskapen

Svenska Evangeliska Alliansens sex huvudområden är:

  • Evangelisk identitet
  • Kristen tro och andra livsåskådningar
  • Mission och evangelisation
  • Människovärdet
  • Religions-, yttrande- och samvetsfrihet
  • Äktenskap och familj

Svenska Evangeliska Alliansen arbetar genom nätverk, seminarier, artiklar, arbetsgrupper, utbildning, lobbyverksamhet och offentlig debatt i media.

Svenska Evangeliska Alliansen är en demokratisk organisation bestående av enskilda personer. Alla medlemmar har rösträtt och inbjuds årligen till representantskapet. Samtidigt kopplar Svenska Evangeliska Alliansen samman samfund, församlingar och andra kristna organisationer.

Svenska Evangeliska Alliansens teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen. Hösten 2010 anordnades den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, i Sydafrika. Där antogs Cape Town Commitment – Kapstadsöverenskommelsen, som är en fortsättning på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.