Stadgar

 

§ 1. Bakgrund och syfte

1.1 Bakgrund

Svenska Evangeliska Alliansen är en uppföljning av den tidigare Svenska Evangeliska Alliansen och av Svenska Lausannekommittén.

1.2 Syfte
Föreningen vill

 • bygga relationer mellan evangeliska/evangelikala kristna i Sverige och internationellt
 • stärka evangelikal identitet och övertygelse i kyrka och samhälle
 • bygga upp evangelikal trovärdighet och kompetens
 • bli en evangelikal röst i teologi- kultur- och samhällsdebatt
 • ta initiativ som leder till att evangeliet bär frukt i evangelisation, omvändelse och handling.
 • Föreningen vill förverkliga sina syften främst genom att skapa och driva nätverk, forma strategiska allianser och ge inspiration och redskap utifrån ett evangelikalt perspektiv.

§ 2. Grund

Med inspiration från den världsvida evangelikala rörelsen och i överensstämmelse med Lausannedeklarationen och World Evangelical Fellowship’s trosgrund står föreningen för

 • tilltro till Bibelns auktoritet som Guds sanna ord
 • bekännelse av Jesus som den ende Frälsaren och Herren
 • nödvändigheten av personlig omvändelse och tro
 • missionsuppdragets brådskande utmaning
 • behovet av den helige Ande för liv och tjänst.

§ 3. Relationer

Föreningen ska söka bästa möjliga relation till och samhörighet med andra kristna samarbetsorgan och organisationer i Sverige, liksom till den internationella evangelikala gemenskapen i European Evangelical Alliance (EEA), World Evangelical Fellowship (WEF) och Lausanne Committée for World Evangelization (LCWE).

§ 4. Struktur

SEA är en medlemsorganisation för enskilda personer.

4.1 Medlemskap i SEA

Enskilda fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap innebär att man instämmer i föreningens syfte och grund (§ 1-2).

4.2 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av representantskapet (för närvarande 300 kr/år för ordinarie medlemmar, 100 kr för ytterligare familjemedlem, 150 kr studenter, valfritt belopp/månad för plusmedlemmar).

4.3 Representantskap

Alla medlemmar har rösträtt och inbjuds årligen till representantskapet. Röstning genom ombud medges icke.

4.4 Dagordning för Representantskapet

Representantskapets dagordning ska uppta följande frågor:

• Styrelsens redogörelse för det gångna året
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av ordförande för styrelsen för en period av två år
• Val av vice ordförande för styrelsen för en period av två år
• Val av övriga ledamöter till styrelsen
• Val av valberedning
• Val av revisorer

4.5 Styrelse Representantskapet väljer styrelse om maximalt 11 personer inkl ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande väljs vartannat år för två år i taget. Övriga ledamöter väljs för två år. Styrelsen sammanträder minst två gånger om året.

4.6 Valberedning

Representantskapet väljer valberedning för kommande års styrelseval.

4.7 Revisorer

Representantskapet väljer två revisorer, vilka ej får vara ledamöter i styrelsen.

4.8 Nätverk i SEA

SEA driver ett nätverk för juridiska personer (samfund, församlingar och organisationer). Deltagaravgiften i nätverket fastställs av representantskapskapet (för närvarande 1000 kr/år). SEA inbjuder regelbundet till nätverkssamlingar.

§ 5. Arbetsordning

5.1 Styrelsens konstituering

Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice sekreterare samt kassör. Styrelsen utser också firmatecknare.

5.2 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Ärenden avgörs genom öppen omröstning och enkel majoritet (se dock § 7). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6. Ekonomi

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 7. Stadgeändring och upplösning

7.1 Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ett representantskap med minst två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet vid två på varandra följande representantskap, varav ett är ordinarie.

7.2 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande representantskap, varav ett är ordinarie. Vid det senare av de två representantskapen ska förslaget om upplösning biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade representanterna. Vid upplösning ska eventuella tillgångar överföras till något ändamål som svarar mot § 1 och 2 i dessa stadgar.

7.3 Kallelse i dessa fall

För att beslut enligt § 7.1 och 7.2 ska vara giltiga ska kallelsen till representantskapet innehålla information om aktuella förslag till stadgeändring och/eller upplösning.