Alla de stora världsreligionerna har heliga böcker, heliga böcker som i huvudsak är vishetslitteratur. De är samlingar av läror som syftar till att hjälpa oss att leva etiskt och hitta rätt väg till fred eller lycka eller upplysning. Bibelns utgångspunkt är annorlunda jämfört med alla andra heliga böcker.

De första orden är: ”I begynnelsen Ä ” Så är bollen i rullning. En historia har påbörjats, som sedan fortsätter att utvecklas dag för dag. Gamla testamentet handlar om historiska personer Ä Abraham, Mose, Rut, Ester, David, Daniel och många, fler Ä som vandrar med Gud. Det handlar om ett folk, Israels folk, som Gud utvalt till att vara det folk genom vilket välsignelse ska komma till alla folk. Texterna i Gamla testamentet är fyllda av människor, historiska händelser, namn, årtal och geografi.

Historien fortsätter in i Nya testamentet. När evangelisten Lukas ska introducera Jesus verksamhet namnger han sju personer, fem platser, fyra ämbeten och ett årtal.

”Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var översteprästerÄ” [Luk 3:1-2]

Det går inte att vara kristen utan att tro på historien. Tänk på den apostoliska trosbekännelsen: förutom Jesu namn innehåller den ytterligare två namn på historiska personer; Maria och Pontius Pilatus. Kristen tro hör obönhörligen ihop med en ung kvinna från Nasaret, en hårdför romersk ståthållare i Jerusalem och de historiska händelser som band dem samman.

Som en artikel i tidskriften First Things uttrycker det:

”Kristen tro innebär att man tror specifika saker om historien och om vår plats i den. Vi bekänner oss inte bara till inkarnationen. Vi säger att vi tror att Gud blev människa vid ett speciellt tillfälle och på en speciell plats. Pontius Pilatus och Maria nämns vid namn i trosbekännelsen. Referensen till Maria, hans mor, garanterar hans mänsklighet och referensen till Pilatus, som dömde honom till döden, garanterar hans historicitet.”

Kristen tro är inte fluffiga idéer i det blå eller oåtkomliga djupa mysterier; den handlar om något som hänt i vår historia. Det är inte universella principer eller andliga insikter som står i centrum. Nej, det handlar om evangelium; ursprungligen ett grekiskt ord som betyder goda nyheter. Något nytt och positivt har hänt!

Kristen tro handlar om en individ i mänskligheten Ä Jesus från Nasaret Ä som rörde sig på verkliga platser på jorden och umgicks med verkliga människor. Han föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret, bodde i Kafarnaum som vuxen och avrättades i Jerusalem. Huset som hans närmsta vän Petrus bodde i, har man med stor sannolikhet hittat vid utgrävningar i Kafarnaum.

Kristen tro öppnar sig därmed för prövning. Den går att undersöka och dess anspråk kan utvärderas. Budskapet bygger inte på ett blint ”tro det eller förkasta det”, utan det finns en inbyggd möjlighet att undersöka sanningshalten. Historikern John Dickson säger:

”Kristen tro hävdar att den är grundad i historien. Till skillnad från de hinduiska texterna i Upanishaderna som fokuserar på individens sammansmältning med Brahman eller de buddistiska texterna i Tripitaka som betonar självets och lidandets utsläckande eller de muslimskatexterna i Koranen som centreras kring frågor om vad underkastelse under Gud innebär, så handlar Nya testamentet om en serie händelser som ägde rum i Palestina mellan ca 5 f kr och 30 e kr. Detta gör kristen tro öppen Ä några skulle säga sårbar Ä för frågor Ä Det är som om kristen tro lägger huvudet på huggkubben för offentlig granskning.”[1]

Detta är viktigt: kristen tro är öppen och sårbar. Det ligger i dess natur av att vara goda nyheter. Om det inte har hänt Ä om Jesus inte existerat eller inte gjort anspråk angående sig själv eller om han aldrig uppväcktes från döda Ä får det konsekvenser. Om förankringen i historien inte skulle finnas där kräver anständigheten att den kristna kyrkan demonterar sig själv.

”Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna Ä ! [1 Cor 15:20]

Glad påsk önskar Stefan Gustavsson
Generalsekreterare SEA

Fotnot:
[1]John Dickson, The Christ Files Ä How Historians Know What They Know About Jesus (Grand Rapids: Zondervan 2010), s. 16.