Drygt 200 personer samlades i Örebro i helgen för temadagen Varför tror vi att Bibeln är Guds ord? som SEA arrangerade tillsammans med Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln. Nedan följer ett utdrag från Stefan Gustavssons öppningsanförande Skulle Gud då ha sagt? En bibelsyn i det 21:a århundradet.

”Varför en evangelikal bibelsyn?

Tre skäl:

För det första därför att en evangelikal syn bejakar de väsentliga poängerna i de andra alternativen.
En evangelikal bibelsyn bejakar att Bibeln är en mänskligt och kulturellt präglad bok (liberal bibelsyn), genom vilken Gud handlar och talar idag (existentialistisk bibelsyn). Bibeln har ett tydligt centrum och en bred periferi, där allt inte är lika viktigt (centrerad bibelsyn) och den ska tolkas i dialog med hur Guds folk har läst och förstått den genom historien (katolsk bibelsyn). Samtidigt är Bibeln verkligen Guds inspirerade Ord, som talar sant i allt (fundamentalistisk bibelsyn).

En evangelikal bibelsyn avvisar samtidigt den liberala bibelsynens begränsade verklighetsuppfattning, den katolska bibelsynens auktoritära kyrkosyn och den fundamentalistiska bibelsynens irrationella, vetenskapsfientliga och kontextlösa bibeltolkning.

En evangelikal bibelsyn menar att Bibeln samtidigt är helt och fullt Guds levande och sanna ord OCH de mänskliga författarnas egna ord.

För det andra Ä och helt avgörande Ä därför att en evangelikal bibelsyn bäst gör rättvisa åt Jesus syn på Bibeln. Jag följer här John Stott:

Jesus bibelsyn går att identifiera i hans attityd till GT, i direkta påståenden: ”Jag har inte kommit för att upphäva …” Matt. 5:17-19, ”Om ni inte tror på vad Mose har skrivit …” Joh. 5:47, ”Skriften kan inte upphävas …” Joh. 10:35, ”Ditt ord är sanning” Joh. 17:17.

Jesus bibelsyn går att identifiera i hans attityd till GT, i indirekta påståenden, i undervisningen när han utlägger GT, Matt. 5:21ff, Luk. 24:27, i diskussionerna: ”Vad står det skrivet?” Matt. 12:3, Luk 10:26, i kampen när han lever av Skriftens ord, Matt. 4:1-11, Luk 23:46.

Jesus såg GT som Guds ord, sant, tillförlitligt, livsavgörande.

Jesus förberedde NT, genom att utse apostlar: befullmäktigade ombud, med auktoritet att tala å hans vägnar: Matt 10:40 och med speciellt löfte om Anden: Joh 16:12-15.

Jesus förberedde NT och gav det sin auktoritet.”

Detta är ett utdrag. För att läsa artikeln i sin helhet och lyssna på föreläsningarna, klicka här.