Inför

det stundande EU-valet på söndag har vi på Svenska Evangeliska Alliansen

kontaktat fem kandidater från olika partier för att ställa några kortfattade

frågor. Det de alla har gemensamt är att de är personligt kristna.

Frågorna vi ställde var:

1.

Vad ser Du – utifrån din kristna tro – som de viktigaste frågorna att driva i

EU-parlamentet?

2.

Hur vill Du påverka utvecklingen inom de frågorna?

3.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?

——————————————————————————–

Namn: Roland Utbult
Parti: Folkpartiet
Plats på listan: 8

1.

– Jag inspireras mycket av Jesu liknelse om den barmhärtige samariern

kombinerat med ett engagemang för den ideella sektorn. Därför vill jag arbeta

för att stärka den ideella sektorn med fokus på socialt arbete. Konkret så vill

jag stoppa den 25-procentiga moms som EU vill lägga på ideell

second-hand-försäljning. Det handlar i grunden om medmänsklighet eftersom

momsen hotar stora delar av den ideella sektorn. För mig är Den helige Ande

drivkraften för arbetet i EU-parlamentet. Jag kommer att behöva förbön och då

tror jag att Gud öppnar dörrar för olika frågor och i olika sammanhang.

2.

– Först vill jag säga att det är lättare att påverka som enskild ledamot i

EU-parlamentet än i Sveriges riksdag. Det säger alla som sitter där idag. I

riksdagen lägger sig folk när partipiskan viner, men i EU har man en större

frihet som enskild ledamot.

Det jag hoppas är att arbeta mig in i ALDE-gruppen där centerpartiet och

folkpartiet sitter så att man får folket med sig, sedan skall man få utskottet

med sig. Då har man kommit ganska långt. Sedan kan man bli rapportör för en

särskild fråga, vilket ger ännu större möjligheter till inflytande. Så det

finns stora möjligheter att påverka.

3.

– Vi är alla en del av något som är större än oss själva och det betyder också

att varje röst är viktig. Med vår röst kan vi faktiskt påverka skeendet inom

EU. Sedan är den demokrati vi har inte självklar så vi måste se värdet av att

rösta.

Blogg: http://utbult.wordpress.com/

Namn: Leif Danielsson
Parti: Junilistan
Plats på listan: 5

1.

– Värna grundläggande kristna värderingar, människors lika värde, rätten till

liv. Att EU ska ta ansvar för de U-hjälpsmål som satts upp och som inte

uppfylls. Arbeta för öppenhet och insyn, handlingar ska vara offentliga och

tillgängliga för alla. Öka demokratin genom att ge väljarna större möjlighet

att utkräva politiskt ansvar, exempelvis tillåta en folkomröstning om

Lissabonfördraget.

2.

– Stoppa möjligheten att göra abort på grund av kön och arbeta för att

trafficking blir olagligt. Kräva att stödet till vin- och tobaksodling dras in.

Långa djurtransporter ska inte tillåtas utan att djurens väl beaktas och

tjurfäktningen bör upphöra. Kräva att EU tar ansvar för att U-länder inte

drabbas när pengar som lovats inte ställs till förfogande och att EU också upphör

med ogynnsamma fiske- och handelsavtal för U-länder.

Mycket inom EU är en sluten värld, genom att kräva ökad öppenhet och insyn kan

fusk och bedrägerier begränsas. Om vi halverar EU:s budget minskar

möjligheterna till ekonomiska förluster. Jag anser att vi behöver en

folkomröstning om Lissabon-fördraget. Om EU:s medlemsländer inte tillåter en

demokratisk förankring är det en stor risk för att förtroendet för EU urholkas.

Jag vill inte göra riksdagens 349 ledamöter arbetslösa genom att flytta makten

och besluten till Bryssel.

3.

– Du som inte röstar kan inte påverka utvecklingen utan Du låter andra

bestämma. -Säg ifrån. Gå och rösta EU-kritiskt!

Hemsida: www.leifdanielsson.webs.com

Namn: Hans Wallmark
Parti: Moderaterna
Plats på listan: 5

1.

– Att till synes ”hårda” frågor som polisiärt samarbete har en tydlig

social dimension och är ”mjuka”.

2.

– Jag vill göra något åt de kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika,

illegala vapen och människohandel. Polis, åklagare och tull från de olika

medlemsländerna sida vid sida. För egen del vill jag vara en tydlig röst för

nolltolerans mot narkotika!

3.

– Därför att det påverkar oss. Som lagstiftare ser jag att drygt 60 procent av

våra beslut påverkas av det vi bestämt i europeiska sammanhang. Även de som var

emot EU-medlemskapet bör vara för bra politik som påverkar Sverige och vardagen

hemmavid.

Hemsida: www.europaparlamentet.nu

Namn: Tuve Skånberg
Parti: Kristdemokraterna
Plats på listan: 5

1.

– Den kristna människosynen om allas okränkbara och unika värde gör att jag

vill arbeta mot sexhandel och trafficking, färre aborter och införa lägre

införselkvoter av alkohol. Mitt miljöengagemang bygger jag på den kristna

förvaltarskapstanken.

2. – Jag vill inte att den svenska liberala

abortlagen eller homoäktenskap ska exporteras till övriga EU. Jag vill arbeta

för ett EU med kristen etik, utan fusk och svindleri. Jag vill arbeta för att

den svenska offentlighetsprincipen ska gälla i EU också.

3.

– Om inte du och jag röstar, så röstar andra med andra värderingar, och det

blir deras åsikter som styr EU och Sverige. Två av tre lagar som riksdagen tar,

har redan beslutats om i EU.

Blogg: http://tuveskanberg.wordpress.com

Namn: Ulrika Carlsson
Parti: Centerpartiet
Plats på listan: 10

1.

– Freden och klimatet. Att vi förvaltar den skapelse vi får vara en del av,

genom att bruka utan att förbruka. Att EU kan bidra till en global

klimatöverenskommelse på klimattoppmötet i december i år. EU är ett

fredsprojekt och den grunden är oerhört viktig att bygga vidare på. Då gäller

det inte bara inom EU utan också att axla uppgiften som en god global ledare.

– Fattigdomsbekämpningen

är en av de viktigaste frågorna för freden och klimatet. Jobben inom den gröna

sektorn är en väg att gå för att stärka tillväxten.

2.

– EU ska vara en god global ledare, lyfta mänskliga rättigheter än högre upp på

den politiska dagordningen. Klimatbiståndet bör öka, liksom människors makt

över sin egen vardag och att klara att försörja sina familjer.

Livsmedelsproduktionen måste stärkas och EU får inte utnyttja sitt övertag t ex

i förhållande till Afrika

3. – Väljer inte du har du

ändå valt att andra tar ditt val ifrån dig. Jag tror den strofen kommer från en

sång av Börje Ring. Demokratin är viktig, vi kan inte ta den för given. Varje

enskild parlamentsledamot från Sverige är viktig. Du är med och väljer vem som

får ditt förtroende att förvalta.