En av den gångna

sommarens viktigaste debatter rörde frågan om det sekulära samhället.

Startpunkten var Humanisternas manifest, som publicerades på DN debatt under

rubriken ”Därför är det viktigt med ett sekulärt samhälle”. Det finns flera

anledningar att återvända till den debatten; dels därför att debatten i sig rör

vid viktiga principiella frågeställningar som vi kommer att ha med oss under

lång tid framöver och dels därför att humanisternas debattupplägg mest skapar

förvirring.

Som jag ser det

behöver vi tillföra tre väsentliga distinktioner till debatten:

För det första är det skillnad mellan ett sekulärt samhälle och en sekulär stat. Ett samhälle

är inte likställt med dess stat. Staten har makt över delar av samhället, men

samhället är mycket mer än staten. Där finns hela det civila samhället med

familjer, föreningar och församlingar, där finns hela företagsvärlden och där

finns viktiga kunskaps- och kulturinstitutioner.

Detta innebär

att ett samhälle kan vara religiöst, samtidigt som dess stat är sekulär.

I manifestet

talar Humanisterna om ett sekulärt samhälle och gör inga tydliga distinktioner

mellan stat och samhälle. Här måste de utmanas: Kämpar de för ett sekulärt

samhälle? Det står i så fall i kontrast till ett öppet, fritt och därmed

pluralistiskt samhälle.

För det andra är

det skillnad mellan sekulär i betydelsen neutral i trosfrågor och sekulär i

betydelsen en ateistisk och humanistisk trosuppfattning. Ordet sekulär har på

svenska båda dessa (motsägelsefulla) betydelseriktningar, vilket tacksamt

utnyttjas av humanisterna. Intrycket de ger är att ett sekulärt samhälle både

är neutralt i trosfrågor och samtidigt i linje med humanismen! I manifestet

sägs att ”lagar och normer … ska … bygga på allmänmänskliga grunder”, samtidigt

som ”upplysningstanken” måste spridas. Men 1700-talets upplysning och den

därmed framväxande ateistiska humanismen är minst av allt allmänmänsklig – den

är uttryck för en specifik livsåskådning!

Någon helt

neutral stat finns förstås inte, varje stat måste agera utifrån ett stort antal

värderingar. Men en stat kan fortfarande välja att vara neutral i trosfrågor

och inte förorda eller ge privilegier till en viss religion eller

livsåskådning.

För det tredje är det skillnad mellan den historiska utvecklingen i Europa och den historiska

utvecklingen i USA. I Europa ledde det långvariga äktenskapet mellan kyrka och

stat till att kyrkan kopplades samman med auktoritet och förtryck. De senaste

två seklerna har därför i Europa präglats av en mödosam kamp för att koppla

loss kyrka och stat från varandra. Det sekulära har därmed definierats som det

religiösas fiende och en mer sekulär stat har likställts med ett mer sekulärt

samhälle.

I USA har

utvecklingen varit annorlunda. Många av invånarna kom ursprungligen från

religiöst förtryck i Europa och sökte sig till USA för att få frihet att

uttrycka sin egen övertygelse. Den tydliga separationen mellan kyrka och stat

som präglar den amerikanska konstitutionen finns där, inte för att begränsa

religiösa uttryck, utan för att ge människor frihet att själva uttrycka sin tro

på det sätt de själva vill. Den sekulära staten tar inte ställning i

trosfrågor, men begränsar inte heller individens möjlighet att göra det och

låta sin tro prägla samhället. En sekulär stat står därför inte alls i motsats

till ett religiöst samhälle, utan är istället en garanti för den religiösa

friheten.

Det är väl att

äktenskapet mellan kyrka och stat är över i Europa; det var aldrig en god idé.

Utmaningen idag är komma bort från den konflikt som lever kvar mellan tanken på

en sekulär stat – neutral i trosfrågor – och ett samhälle som bejakar religion.

STEFAN

GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska

Evangeliska Alliansen