Varför kan inte frågan om äktenskapet diskuteras på ett rakt
och hederligt sätt i Svenska kyrkan?

Jag skulle ha större respekt för dem som vill förändra

kyrkans äktenskapssyn om de utan rökridåer argumenterade för att vi idag måste

överge den uppfattning som de bibliska texterna ger uttryck för och gå emot den

uppfattning som Jesus och Paulus hade i frågan. Det är en rak och begriplig

argumentationslinje. Antikens människor, Jesus och Paulus inkluderade, saknade

kunskaper och insikter vi idag har förvärvat och därför kan vi inte längre följa

dem i t ex synen på äktenskap och sexualitet.

Dessvärre är det allt för få som har modet att gå den vägen.

Istället väljer man den intellektuella akrobatikens väg att föra resonemang som

ska visa att Jesus och Paulus egentligen Ä trots att allt de sa och skrev

ser ut att peka i motsatt riktning – tänkte och tyckte ungefär som den

sekulariserade befolkningen i Sverige år 2009. Det är ett tröstlöst

projekt.

Låt mig ta ett exempel. Kyrkostyrelsens skrivelse ”Vigsel och

äktenskap” Ä KsSkr

2009:6 Ä innehåller en bilaga med Teologiska kommitténs

bedömningar beträffande äktenskap för par av samma kön. Där skriver

teologiska kommittén så här:

”Markus 10 (med parallell i Matteus 19) har varit det

hävdvunna tydningsordet för äktenskapet inom kyrkan. Jesus talar här om

relationen mellan man och kvinna. Både av textens vidare sammanhang och av dess

innehåll framgår att han enligt evangelietraditionen uppfattas ge uttryck åt

Guds ursprungliga avsikt med äktenskapet. Äktenskapet beskrivs som en

institution för relationen mellan man och kvinna med trohet som en nödvändig

förutsättning.”

Intressant; här accepterar kommittén den klassiskt kristna

uppfattningen att Jesus markerar skapelseperspektivet och med självklarhet såg

på äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna. Men samtidigt önskar

ju kommittén att hitta en öppning för tanken på enkönat äktenskap. Texten

fortsätter därför:

”Det skulle vara anakronistiskt att tolka detta så att Jesus

med det som han säger tar ställning mot relationer mellan personer av samma

kön.” På vilket sätt det skulle vara anakronistiskt förklaras dock

inte.

Anakronism betyder att förlägga till fel tid; att

fråga om Platon var för eller emot kärnkraft är anakronistiskt eftersom

frågeställningen inte var aktuell under hans livstid. Och nu hävdar teologiska

kommittén att det är anakronistiskt att fråga om Jesus var för eller emot

sexuella relationer mellan personer av samma kön. Och de fortsätter lite

senare: ”Jesu ord om äktenskapet mellan man och kvinna behöver med andra ord

inte stänga dörren för en trofast äktenskaplig relation mellan människor av

samma kön. Hans ord ger oss ingen tydlig angivelse beträffande äktenskapets

innebörd i andra relationer än dem som var aktuella när Jesus uttalade sina ord

om äktenskapet för snart två tusen år sedan.” Är det ett hållbart

resonemang?

Frågan om sexuella relationer mellan människor av samma kön

är inte ny. Den adresseras i både Gamla och Nya testamentet. Företeelsen

var allmänt förekommande i romarriket under det första århundradet och det var

självklart att judar och kristna måste förhålla sig till frågan. När Paulus i

Romarbrevet 1:26 skriver om ”förnedrande lidelser” säger bibelkommissionens

förklarande not att det avser ”homosexualitet, som var vanlig och sågs med

överseende i den grekisk-romerska världen. För judarna var den avskyvärd (jfr 3

Mos 18:22), och dess utbredning betraktades som en följd av omgivningens

vantro.”

När Jesus uttalar sig om äktenskap och sex gör han alltså det

i en kulturell kontext där sexuella relationer mellan personer av samma kön var

ett känt Ä och utanför Israel vanligt Ä fenomen. Men sexuella relationer mellan

människor av samma kön avvisades entydigt av både judar och kristna under det

första århundradet. Och har du har avvisat sexuella relationer mellan

personer av samma kön har du förstås därmed också avvisat äktenskap mellan personer av samma kön. Om sex mellan personer av samma kön är fel, är

äktenskap mellan personer av samma kön fel, eftersom en av äktenskapets

konstituerande delar är sexuellt samliv.

Därmed är det inte anakronistiskt att hävda att Jesus

ord om äktenskapet mellan man och kvinna har bestående relevans för den kristna

kyrkans ställningstagande i frågan. Jesus såg äktenskapet utifrån skapelseorden

som en relation mellan en man och en kvinna. Om vi av olika anledningar inte

håller med Jesus om den synen på äktenskapet är det hederligare att säga det

rakt ut, än att försöka pådyvla honom en uppfattning som står i motsats till det

han själv gav uttryck för.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen