Varje generation måste återerövra demokratins grundval som är åsikts-, yttrande- och tankefrihet. Allt detta ryms inom ordet religionsfrihet. Att ha rätten till att utöva en religion innebär självklart att man också får utrycka sin tro, tala och agitera för sin tro. När lagen om hets mot folkgrupp utökades till att omfatta även homosexuella som grupp, var det många som var oroliga för vad den kunde innebära när det gäller åsiktsfriheten. Farhågan var att homolobbyn skulle missbruka denna lag i syfte att införa homonormen som den rådande i Sverige.

Några homosexuella medlemmar i IOGT–NTO har ansett sig kränkta över att pingstpastorn Åke Green är medlem i IOGT–NTO och dess styrelse beslöt därför nyligen att utesluta Green. Lagen om hets mot folkgrupp används som motivering och man hänvisar till att Åke Green uttryckt missaktning mot gruppen homosexuella. Fallet Åke Green har prövats i vårt högsta rättsliga organ, Högsta Domstolen. Åke Green blev friad av Högsta Domstolen och man hänvisar i domen bland annat till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Många frågor uppstår kring varför en enig styrelse i IOGT–NTO kunde komma fram till detta märkliga beslut. En är varför man gör detta nu och inte när predikan var aktuell 2003 eller när domen kom 2005? Andra är var gränserna går för åsiktsförtryck och missaktning? Om skälet till uteslutningen är att Åke uttryckt missaktning mot en speciell grupp – hur gör man då om exempelvis en muslimsk medlem inte kan ta en kvinna i hand av religiösa skäl. Är detta missaktning mot oss kvinnor? Är det homolobbyn inom IOGT–NTO som bestämmer var gränsen går eller är det Högsta Domstolen?

Vem kommer att drabbas av uteslutning från IOGT–NTO nästa gång? Kan man i fortsättningen uttrycka åsikten att homosexuellas livsstil inte är bra för samhällets fortbestånd utan att riskera uteslutning från IOGT-NTO? Anser styrelsen i IOGT-NTO att en medlems åsikt i icke nykterhetsfrågor är viktigare än inställningen till nykterhet? Ja, frågorna hopar sig.

Jag är sedan ett antal år medlem i IOGT–NTO och också vice ordförande i Våra Gårdar, som är nykterhetsrörelsens fastighetsorganisation. Jag har frågat mig själv många gånger de senaste dagarna om jag kan fortsätta att vara med i en organisation som tillämpar åsiktsförtryck. Jag kan ana att styrelsens fortsatta handlande i denna fråga blir avgörande för hur många kristna nykterister i vårt land i fortsättningen kommer att ställa sig till IOGT-NTO.

Visst kan man tycka att Åke Greens ordval i sin omtalade predikan för fem år sedan var olyckligt och olämpligt, men är detta skäl för att han inte skall kunna vara medlem i en nykterhetsorganisation? Har Åke Green verkligen menat att homosexuella (inte samma sak som en homosexuell livstil) inte har samma värde som andra människor? IOGT–NTO är här mer dogmatiska i sin dom än vad Högsta domstolen är.

IOGT–NTO är en rik organisation och är inte beroende av medlemsavgifter för sin verksamhet. Det är kanske därför man inte bryr sig om de reaktioner som kommit från kyrkligt håll efter uteslutningen. Allt för få av Sveriges föreningar bärs ekonomiskt av sina medlemmar. Regeringen kommer att tillsätta en välkommen utredning om avdragsgilla gåvor till ideella organisationer. Min förhoppning är att vi skall få se medlemmars och andra enskildas bidrag ersätta statsbidrag och inkomstbringande lotterier som den viktigaste ekonomiska källan i svenskt föreningsliv.

Jag är med i IOGT–NTO därför att jag tror att många tillsammans kan göra skillnad för att få nykterheten att öka i vårt samhälle. Det är viktigt att vi tillsammans visar att vi är många som vill främja nykterhet, hjälpa de ”bortglömda barnen”, skapa drogfria miljöer etc. Med detta sagt så är jag i dagsläget djupt orolig för det spår som IOGT–NTO slagit in på, då man visar att alla medlemmar inte värderas lika utan utifrån vilken åsikt man har i en fråga som inte har med nykterhet att göra. Inom IOGT – NTO har tidigare endast en medlem uteslutits. Anledningen var att medlemmen var uttalad nazist. I nazismens ideologi ligger att människor har olika värde, vilket varken stämmer med vår lagstiftning eller IOGT – NTO:s stadgar. Men menar verkligen IOGT–NTO att Åke Greens predikan och agerande kan jämföras med nazistens?

Frågan hänger i luften!

ANNELIE ENOCHSON

Vice ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen