I en anmälan mot riksdagsdirektören vid riksdagens förvaltning och riksdagsstyrelsen har Christer Sturmark, i egenskap av förbundsordförande för förbundet Humanisterna, och Börje Ekstig, i egenskap av ordförande för Humanisterna Uppsala, begärt att JO granskar om utsändandet av kallelser till gudstjänstdeltagande i Storkyrkan för riksdagsledamöter vid riksmötets öppnande strider mot skyddet mot tvång i religiöst hänseende enligt 2 kap. 2 § regeringsformen. C.S. och B.E. har dessutom begärt att JO granskar om riksdagsordningen, övriga lagar, förordningar eller föreskrifter som berör Sveriges riksdag och riksdagsledamöter har åsidosatts i samband med riksmötets öppnande.

Riksdagsstyrelsen står inte under JO:s tillsyn (2 § tredje stycket 2 lagen [1986:765] med instruktion för Riksdagens ombudsmän).

Anmälan föranleder i övrigt inte någon åtgärd av mig.