Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

En av de mest tragiska uppgifterna i UngKAB09 Ä den största sexualundersökningen bland svenska ungdomar i modern tid Ä var responsen på frågan: ”Har du någon gång blivit utsatt för sexuella handlingar mot din vilja?” Svaret kom att få genomslag även i riksmedia: två tredjedelar av alla tjejer och en tredjedel av alla killar svarade ja.

Om detta kan man säga mycket, men något jag själv tänker att det illustrerar är den gränslöshet som i dag har kommit att prägla sexualiteten Ä inte minst i ungdomsvärlden. Det mest uppenbara exemplet är förstås att sex inte längre förknippas med äktenskapet och de förpliktelser som hänger samman med ett livslångt förbund med den man delar sängen med. Det är visserligen sant att långt ifrån alla ungdomar ”ligger runt” hur som helst, men ett talande exempel på hur samhällsnormerna har förändrats är att inget av de största materialen för sex och samlevnad i gymnasiet ens nämner att man kan ha sex
inom ett äktenskap. Bara ett av materialen går in på sexualitetens koppling till fortplantning och graviditet. Även i skolans värld föredrar man alltså ofta att tala om det sexuella samlivet utan referenser till familjebildning eller barnalstrande.

Men det finns fler exempel på gränslöshet när det gäller ungdomar och sex. Ett viktigt sådant handlar om porren, som genom internet har nått en helt ny nivå av tillgänglighet. Enligt en nyligen genomförd undersökning av svenska 16-åringar hade 96 % av killarna och 54 % av tjejerna tittat på porr. Mellan 2/3 och 3/4 av alla tonårskillar och 1/4 av alla tjejer kunde betecknas som regelbundna porrkonsumenter. Det vore naivt att tro att detta inte sätter spår även i den kristna kyrkan. Och än en gång tänker jag att ett av de största problemen har med gränslösheten att göra: Först och främst att gränserna mellan verklighet och fiktion suddas ut (mycket av det som föregår i porrens värld skiljer sig markant från vad som faller sig naturligt i en ”normal” sexuell relation). Men också genom att porren skapar en press på dem som tittar Ä eller som har en partner som tittar. Porren förmedlar ideal att leva upp till, den introducerar ställningar att experimentera med, den suddar ut gränsen mellan lust och lidande Ä och inte sällan är det tonåringarna som hamnar mest i kläm. För vad säger man som 17-årig tjej när ens porrkonsumerande pojkvän Ä som man älskar och vill behålla Ä vill att man ska göra ”som på filmen”?

Ett sista område som har med gränslösheten i vår tid att göra är den flytande syn på sexualitet och sexuell identitet som presenteras genom queer-tänkandet. På svenska Facebook finns det i dag 72 olika könsidentiteter att välja bland, och allt oftare får vi höra att vårt biologiska kön inte har någon koppling vare sig till vilka vi är eller vem vi bör ha sex med. Ord som ”heteronorm” och ”tvåkönsnorm” har blivit skällsord, och i många sammanhang får dagens unga lära sig att sexualiteten är just gränslös: man kan röra sig fram och tillbaka på en skala av heteroÄbiÄhomoÄtrans, och det enda viktiga är att den man har sex med faktiskt är med på det. Vänskapsrelationer sexualiseras, och inte minst bland tjejer tycks kurvan för bisexualitet peka uppåt. Det som tidigare bara var bästisrelationer och en djupare form av systerskap, tenderar allt oftare att gå över i sexuellt experimenterande.

Mot denna bakgrund tänker jag att Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Jag tänker också att Paulus ord till församlingen i Thessaloniki är ett sant evangelium i vår sexuellt överlastade tid: ”Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder” (1 Thess 4:3Ä6a).

Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, som presenteras på annan plats här i nyhetsmailet. Vi är övertygade om att kyrkans traditionella undervisning om sex, äktenskap, familjebildning och identitet är både livsbejakande och själavårdande. I När två blir ett har vi försökt att förmedla detta till en ung generation, och utifrån de frågeställningar som präglar samtalet i Sverige år 2017. Stöd oss gärna i detta ärende Ä antingen genom att beställa materialet, eller genom en frivillig gåva!

Olof Edsinger
Generalsekreterare