– Genom hela kyrkans historia har det funnits en tydlig linje mot abort. När tanken på fri abort dök upp i svensk debatt på 1960-talet var alla kyrkor och politiska grupperingar med en kristen anknytning helt emot detta.

Det sa Stefan Swärd i samband med SEA:s och Credoakademins frukostseminarium om kyrkornas abortengagemang och releasen av briefing papret ”Motstånd och människovärde”.

Swärd nämnde bland annat att samtliga kyrkor slöt upp bakom dåvarande ärkebiskopens remissvar till den statliga abortutredningen som avvisade fri abort.

I sitt paper skriver Swärd, som tidigare har skrivit en doktorsavhandling om varför Sverige fick fri abort, att inom ”den breda kristna sektorn i Sverige har man i stor utsträckning accepterat den liberala abortlagstiftningen och de höga aborttalen, man har i varje fall inte protesterat mot det”.

– Vi har haft en bestämd uppfattning i den här frågan, och plötsligt har vi ändrat ståndpunkt. Idag är kyrkorna väldigt försiktiga och lågmälda i att ta upp den här frågan. Det beror givetvis på att den är mycket känslig och personlig, sade Stefan Swärd.

– Det är dock inte entydigt enkelt att bara definiera abort som en kvinnofråga. De var inte kvinnoorganisationer som först tog upp abortfrågan. Socialdemokraternas kvinnoförbund var emot fri abort. Man efterfrågade istället sociala stödåtgärder.

Stefan Swärd efterlyste en större analys och diskussion inom de frikyrkliga sammanhangen över hur man möter dagens utmaningar. Han berörde även den oro som kan finnas hos en del kristna ledare som upplever att abortmotståndet riskerar att skymma evangeliet.

– Så kan man resonera kring all kristet engagemang i etiska fråga. Kan man hävda att kampen mot slaveriet skymde evangeliet? Kan man hävda att kampen mot rasismen och för en liberal flyktingpolitik skymmer evangeliet? Den här frågan handlar om människovärdet och skyddet av de allra svagaste, sa han.

Stefan Swärds paper kommenterades även av Maria Södling, teolog och samordnare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala, samt Olof Djurfeldt, fd chefredaktör för Dagen och socialantropolog. Bland annat lyftes det fram skillnaderna i olika kyrkor synsätt vad som utgör ett mänskligt liv, samt behovet av ansvarstagande från männen som är inblandade i en oönskad graviditet. Maria Södling utvecklade även begreppet ”en människa i vardande”, som Svenska kyrkan tidigare har har använt för att beskriva det ofödda människolivet, vilket hon beskrev som ett ”komplext begrepp”. Stefan Gustavsson, SEA:s generalsekreterare, gav en kommentar efteråt:

– Med argumentet om en människa i vardande inför Svenska Kyrkan ett graderat människovärde, ett kvalitetsindex utifrån vilket en individs värde som människa bedöms Ä ända till den punkt då värdet nollställs och det ofödda barnet fråntas sitt liv. Detta får i förlängningen konsekvenser för synen på människan i livets slutskede, då individen på många sätt kan beskrivas som en människa i avtagande. Funktion efter funktion upphör att fungera, vilket då skulle innebära att individens värde som människa minskar i motsvarande grad.

– Svenska Kyrkan sätter ofta människovärdet i centrum och, med all rätt, står upp för ”den andre”, den svage och den åsidosatte med Jesu ord om dessa mina minsta som motivering. Varför är plötsligt det ofödda barnet undantagen från kallelsen att älska vår nästa? undrar Stefan Gustavsson och avslutar:

– En kristen människosyn har en annan utgångspunkt: Människovärdet är konstant över tiden Ä från livets början till dess slut – men livskvalitén varierar.

Frukostseminariet spelades in och kommer snart att tillgängliggöras på webben. Klicka här för att ladda ner Stefan Swärds paper ”Motstånd och människovärde: Om kyrkornas abortengagemang”.