Något har gått fruktansvärt fel. En tredjedel av världens befolkning kallar sig själv ”kristna”, men en betydande del av dessa människor saknas. Många saknas i våra kyrkor; andra är närvarande men har ännu inte upptäckt glädjen i att på djupet känna och följa Jesus Kristus. Något måste därför göras! Alltför ofta har mission till nominella kristna saknats på dagordningen för den globala kyrkan och dess ledarskap.

Med dessa ord sammanfattas Lausannerörelsens globala konsultation om nominella kristna som förra veckan arrangerades i Rom. Medverkade gjorde ett 40-tal teologer, sociologer, missionsvetare och kristna ledare från olika delar av världen, däribland Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Olof Edsinger.

Frågan om nominalism har även tidigare uppmärksammats inom Lausannerörelsen, men syftet med denna konsultation var att tydligare belysa fenomenet ur ett teologiskt, sociologiskt och missiologiskt perspektiv. Viktigt var också att synliggöra fenomenet med namnkristendom inom de tre stora kyrkotraditionerna: protestantisk, katolsk och ortodox. Den grundläggande definition som konsultationen enades kring var att nominella kristna är personer som identifierar sig med den kristna kyrkan och/eller den kristna tron, men som är på kollisionskurs med grundläggande kristna principer gällande hur man blir en kristen, tro, värderingar, kyrkligt engagemang och vardagsliv.

– Som vanligt inom Lausannerörelsen präglades konsultationen av respektfulla samtal och en vilja att lyssna in olika perspektiv. Det fanns en stor enighet både kring det faktum att detta är en viktig fråga, och att det inte bara handlar om de ”andra” kristna traditionerna, säger Olof Edsinger i en kommentar.

– Ett uppfordrande inslag i konsultationen var också den analys som gjordes av representanterna från Syd, som bland annat gick ut på att vi i Väst påskyndar sekulariseringen och den påföljande namnkristendomen även i deras kyrkor. Inte minst sker detta genom den kultur som exporteras från Väst och som i stora delar av världen uppfattas som ”kristen”. Därmed legitimeras sådana destruktiva fenomen som materialism, konsumism och sexuell omoral även i andra kristna kontexter.

Edsinger tar även med sig konkreta utmaningar för oss som lever i en svensk kristen kontext:

– En viktig slutsats är att vi behöver skapa en betydligt starkare kultur av lärjungaskap i våra kyrkor och församlingar. Nominalism motverkas inte genom att bygga murar gentemot vår omvärld, men genom att uppmuntra varandra att röra oss i riktning mot ett starkt och tydligt centrum. Detta centrum är Jesus Kristus och det liv som han har kallat oss att leva, säger han.

Fakta:

Namn: Lausanne Global Consultation on Nominalism
Tid och plats: Rom, Italien, 14Ä18 mars 2018
SEA nystartades 2001 som en direkt fortsättning av den svenska Lausannekommittén. Lausannedeklarationen från 1974 utgör den viktigaste teologiska basen för SEA:s arbete.

Foton från konsultationen finns på denna länk (fotocredd: Lausannerörelsen)