Religionsämnet är mer aktuellt än på mycket
länge. För att kunna leva i Sverige och i världen är det i dag

nödvändigt att förstå religion och hur den påverkar människors livsval.

Det svenska samhället är inte sekularistiskt utan har en lagstadgad

religionsfrihet. Därför är inte Humanisternas krav på den nya läroplanen

för skolans religionskunskap acceptabla som de bland annat gav uttryck

för i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 februari:

”kristendomen måste behandlas som en av flera mytologiska berättelser om

världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många

andra religiösa myter runt om i världen”. Detta andas en programmatisk

intolerans mot stora grupper i Sverige. Det offentliga skolväsendet

varken kan eller ska ta ställning till huruvida religiös tro bygger på

myter eller ej, utan se till att det uppväxande släktet rustas för sin

framtid som ansvariga samhällsmedborgare.

Religionsämnet är i dag mer aktuellt är på mycket länge. För att kunna

leva i Sverige och i världen är det idag nödvändigt att förstå religion

och hur den påverkar människors livsval. Dels för att förstå hur

religionen spelar in i politiska processer, dels för att helt enkelt

förstå grannen, eller klasskamraten. Varför firar en stor del av svenska

folket Ramadan? Vad är påsk för någonting? Varför finns det kyrkor

överallt och varför blir det spänningar kring moskébyggen?

Man kan inte komma ifrån att religiös tro är av avgörande betydelse för

stora grupper av människor i det här landet och skolan får naturligtvis

inte möta denna deras livshållning med föraktfullt tal om mytologi.

Religionskunskap som sådant är ett omfattande ämne som både kräver

kunniga lärare och tid för information och reflektion. Om man skulle

göra om ämnet efter en sekularistisk agenda skulle det knappast kunna

fylla sin viktiga funktion.

Debattörerna hävdar bestämt att en majoritet av svenska folket inte är

kristen. Vem som är kristen eller ateist är en ganska komplicerad fråga,

men det går inte att komma ifrån att en majoritet av svenska folket

faktiskt är medlemmar i en kristen kyrka. Detta är de av eget val och

trots att de betalar en medlemsavgift som övergår de flesta dylika som

man betalar till olika föreningar. Kampanjerna för kyrkoutträde har inte

lyckats särskilt väl, 2008 var 72,9 procent av den svenska befolkningen

medlemmar i Svenska kyrkan och 59 procent av alla nyfödda döptes,

83procent av alla begravningar skedde där.

Det är förmätet att sätta sig över alla dessa människors livsval.

Humanisterna är bara några tusental; en majoritet svenskar har däremot

valt att låta kristen eller annan tro vara en del av deras liv. Det är

ju också intressant att även humanister med egna riter håller fast vid

så kallade rites de passage, alltså ceremonier som bearbetar

existentiella skeden i livet som födelse/namngivning, initiation i

vuxenlivet, äktenskap och död. Religionen är svår att avliva, även bland

humanister.

Självklart ska inte skolan undervisa i kristendom eller någon annan

religion. Inte heller i sekularism. Däremot är det en nödvändighet att

skolan undervisar om religion. Att den kristna religionen därvidlag

innehar en särställning i Sverige är odiskutabelt av minst tre skäl:

En majoritet av svenska folket är medlemmar i ett kristet samfund.

Kristendomens unika ställning i svensk historia från tidig medeltid till

i dag. Ingen annan livsåskådning och därmed sammanhängande kultur

kommer i närheten av den påverkan kristendom i olika avseenden haft på

samhällsliv, bildning, familjeliv och livsförståelse. Så gott som varje

elev med bakgrund i Sverige som undersöker sina rötter skulle finna att

familj och släkt på olika sätt kommit i kontakt med kristen tro.

Den stora påverkan kristendomen och bibliska motiv haft på kulturellt

liv. En kurbitsmålning i Dalarna, en sång om Susanna i Babylon av

Bellman, de tusentals kyrkor som varje år besöks av otaliga svenskar på

semester, Matteuspassionen eller Birgitta Trotzig,

frälsningsarmésoldaten eller S:ta Claras arbetare på Plattan i Stockholm

som förvaltar en lång kristen tradition av socialt ansvar.

Listan kan göras oändlig; stora delar av vårt kulturarv innehåller

element med kristen anknytning. Detta må vara störande för en så kallad

humanist, men är inte mer förvånande än att en indier behöver förstå vad

Bhagavadgita eller en iranier vad Koranen är. Av samma skäl måste den

svenska skolan då den introducerar eleverna i svenskt religiöst liv ge

kristendomen stort utrymme, och islam har naturligtvis också i dag en

viktig plats.

Påståendet att ”svenska värderingar har inte formats tack vare

kristendomen, utan trots den” vittnar om en rejäl portion okunnighet i

svensk historia. Man må tycka dessa är bra eller dåliga, men en god del

av de grundvärderingar som råder i Sverige har formats i en kristen

miljö.

Sverige behöver en skola som rustar eleverna för framtiden. I en sådan

skola behövs rejäl undervisning om religioner i allmänhet och kristendom

i synnerhet.

Anders Gerdmar, teologie doktor och docent
Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska

Alliansen
Eva Johnsson, riksdagsledamot (KD)
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD)

Artikeln är publicerad i Dagen den 5 mars 2010