Den 6 december presenterade Svenska kyrkan en ordning för välsignelse över registrerat partnerskap. ”Det är en glädje och ett viktigt beslut” kommenterar ärkebiskop Anders Wejryd. Vi är många som tvivlar. Stora frågor hänger obesvarade kvar från den debatt som föregått beslutet. Inte minst frågan: Vad tycker Jesus?

Vi har kunskap om den historiska personen Jesus via evangeliernas berättelser. De tecknar en bild av en person med starka etiska övertygelser och en knivskarp udd riktad mot samtiden. Han ogillar hyckleri och självrättfärdighet, solidariserar sig med fattiga och sjuka, inkluderar marginaliserade i sin gemenskap – och är hela tiden orädd i sin kulturkritik (se Matt 23).

Samtidigt står han i kontinuitet med lagen och profeterna (Matt 5:17-19) och säger ja till undervisningen där. Han bekräftar ofta sin lojalitet med Guds vilja i buden (Luk 18:18-22). Jesus kritik mot samtiden handlar just om att de kompromissar med Gud ord. Se t ex Bergpredikan, där han underkänner samtidens anpassningar och förändringar (Matt 5:21-48).

Samma sak gäller hans syn på sexualitet. Jesus möter med värme och upprättelse den som misslyckats, men i sakfrågorna hävdar han en strikt hållning. När frågor om äktenskapet kommer upp hänvisar han med självklarhet till Guds tanke i skapelsen: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.” (Matt 19:4-5)

När det gäller homosexuella handlingar finns inga ord från Jesus. Ändå är det inte oklart vad han tycker – det är självklart. Av två skäl: För det första därför att Jesus bejakar skapelseberättelsen, där Gud gör människan till man och kvinna, instiftar äktenskapet och ger dem uppdraget att föröka sig. För det andra därför att Jesus bejakar lagen, där Gud avvisar homosexuella handlingar.

Homosexuella relationer var inte okända vid Jesus tid. Noten till Rom 1:26 säger: ”Homosexuell aktivitet tolererades allmänt i den grekisk-romerska världen. För judarna var den avskyvärd … och betraktades som en följd av omgivningens vantro.” Jesus och den samtida judiska kulturen var överens på den punkten. Det är så hans första efterföljare förstod honom (se Rom 1:24-27, 1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10).

Vi kan sammanfatta argumentet så här:

Premiss 1: GT bejakar äktenskapet mellan man och kvinna, 1 Mos 1-2

Premiss 2: GT avvisar homosexuella handlingar, 3 Mos 18 och 20

Premiss 3: Jesus bejakar GT:s undervisning, Matt 5:17-19, 23:1-3, Joh 5:46

Slutsats: Jesus bejakar äktenskapet mellan man och kvinna och avvisar homosexuella handlingar.

Nu välsignar Svenska kyrkan samkönade sexuella relationer. Samtidigt bekänner man Jesus som Messias, den levande Gudens son, världens frälsare och Herre – trots att Jesus avvisade de handlingar som nu välsignas. Hur får biskoparna och teologerna ihop det? Det finns inte många möjligheter:

1. Jesus har fel. Han följer skapelseberättelsens och lagens perspektiv, vilket han inte borde göra. Men då blir frågan: Om Jesus har fel, varför då bekänna honom som Guds son? Har han fel i frågor om sexualitet, kan han ha fel i andra frågor.

2. Jesus har för lite kunskap. Hans ställningstagande är förhastat, men kan ursäktas eftersom han inte känner till det vi idag känner till om människans sexualitet. Men då blir frågan: Om Jesus är okunnig och behöver korrigeras av framtiden, varför då bekänna honom som Guds son? Om han är okunnig när det gäller sexualitet, kan han vara okunnig när det gäller Gud.

3. Jesus har ändrat sig. Han hade tidigare uppfattningen att homosexuella handlingar är felaktiga, men har ändrat sig under historiens gång och vill idag välsigna vad han tidigare avvisade. Men då blir frågan: När ändrade sig Jesus – och varför? Om Jesus ändrar sig i frågor om gott och ont, kan han ändra sig i frågor om vem han själv är.

Engelsmännen säger: ”If Jesus Christ is not Lord of all, he is not Lord at all”. Om det är kyrkoledare och kyrkomöten som korrigerar och hjälper Jesus att hitta rätt i svåra frågor, så har vi inget behov av honom längre – för då är han inte Messias, den levande Gudens son.

Beslutet om välsignelseakt är omskakande därför att det handlar om så mycket mer än sexualitet. I sin förlängning handlar det om Jesus från Nasaret: Vem tror vi att han är?

Stefan Gustavsson

generalsekreterare SEA