– Varför inte införa ett momsmoratorium för kyrkor och andra religiösa samfund under 2020 och 2021? Det skulle underlätta de inköp som görs för att hjälpa människor med behov under coronaepidemin. Regeringen har även föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgiften för näringsidkare. Detta borde även kunna gälla församlingar där det regelbundna givandet nu minskar dramatiskt. Man kan även införa generösare villkor för avdragsgilla gåvor som skulle möjliggöra för församlingar att hjälpa mer.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

I ett videomöte nyligen med företrädare för olika kyrkor och religiösa samfund uttryckte statsminister Stefan Löfven tacksamhet för deras insatser under den pågående epidemin. Bland annat sa han att ”i tider av kris söker sig många till trossamfunden och samfunden gör en viktig insats för att sprida hopp och information, inte minst till våra äldsta medborgare”.

Runt om i landet bidrar kyrkor och religiösa samfund till att hålla ihop samhället under den pågående krisen. Man samordnar matinköp till riskgrupper, sprider information till dem som inte har svenska som första språk, erbjuder samtal med jourhavande präst – parallellt med allt annat arbete man redan utför genom soppkök, härbärgen och andra mötesplatser.

– Den största delen av de kristna församlingarnas arbete finansieras av kollektinsamlingar på de gudstjänster som nu tvingats ställas in som följd av de nya restriktionerna kring sammankomster. Förutsättningarna ser olika ut i olika samfund men utanför Svenska kyrkan är det normalt kollekterna som bär verksamheten. Flera av de församlingar som bidrar till välfärden, inte minst i medelstora till storstäder samlar lång mer än 50 personer på en söndag, säger Jacob Rudenstrand och fortsätter.

– Möjligheten till kortidspermittering med statligt stöd borde även omfatta ideella organisationer, inte bara vinstdrivande företag. Det skulle underlätta för de församlingar som driver second hand, konferensverksamhet och så vidare med anställd personal. Inte sällan handlar det om anställda som har lönebidrag och som på olika sätt tillhör en särskilt utsatt grupp.

– Då regeringen nu lanserar åtgärder för att stötta upp näringslivet, kulturen och tjänstesektorn, behövs det även en konkretion vad gäller de fina orden om kyrkornas och trossamfundens betydelse under coronakrisen, avslutar Jacob Rudenstrand.

 

Uppdatering 8 april:

Efter att Riksdagen röstat igenom Regeringens krispaket har det visat sig att även ideella organisationer som kyrkor nu kan ansöka om tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter. Detta görs genom att kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen, som är samma för alla arbetsgivare.

Även momsen kan kyrkor, ideella föreningar och ekonomiska föreningar nu få anstånd för. Den moms som betalats in sedan 27/12 2019 kan man alltså få tillbaka och den moms som man ska betala in under 2020 får man anstånd för – men inte befrielse från, som SEA yrkade på i sin pressrelease.

Beslutet om korttidspermittering, som innebär att staten går in med ekonomisk stöd för lönekostnader för de anställda som går ner i arbetstid och som trädde i kraft den 7 april, tycks också gälla exempelvis second hand-butiker

”Det är alltid trevligt med påskägg! Särskilt när innehållet är ett krispaket som innefattar såväl kyrkor och ideella organisationer. Samtidigt vore till exempel avdragsrätt för gåvor och andra stödåtgärder ett naturligt nästa steg”, säger Jacob Rudenstrand.

Nedan följer länkar till regeringens hemsida med urklipp gällande specifika svar för ideella organisationer och arbetsgivare.

1. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

”Gäller nedsättningen ideella organisationer?

Ja, om organisationen är arbetsgivare och har anställda.”

2. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

”Vilka företag kan använda stödet?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har i sin tolkning av förslaget meddelat att enskilda firmor inte kan ta del av stödet. Däremot kan stödet beviljas andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.”

3. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

”Kan även ideella föreningar och ekonomiska föreningar få anstånd [på momsen]

Ja, det finns ingen begränsning när det gäller organisationsform. Alla skattebetalare som betalar de specifika skatterna och avgifterna kan beviljas anståndet, förutsatt att kraven om att de inte får ha misskött sin ekonomi med mera är uppfyllt.”