Av RFSU anklagas SEA i en artikel på SVT Debatt för att företräda en religiös hållning i sexualfrågor. Men vad vi efterlyser är större pluralism i skolans sex- och samlevnadsundervisning. RFSU är en lobbyorganisation som under flagg av fakta torgför värderingar som vetenskap, skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen.

”Nu skickar vi vår egen sexbibel till de religiösa friskolorna” meddelar RFSU:s Hans Olsson i en rubrik på SVT Debatt, och klumpar därefter ihop och målar upp en illvillig bild av en rad personer och aktörer som har synpunkter på den svenska sex- och samlevnadsundervisningen.

Vi i Svenska Evangeliska Allianen anklagas för att företräda en ”konservativ, religiös hållning” i sex- och samlevnadsundervisningen. Olsson skriver vidare att vi ”med hänvisning till teologin, [menar] att skolinspektionen inte har rätt att kritisera skolor som har uppfattningen att homosexualitet är synd”.

Det vore passande om Olsson hänvisade till den artikel där vi utförligt analyserar och problematiserar denna fråga. Där skriver vi bland annat att ”Skolinspektionen har att följa läroplan och juridik, inte att ge sig in i teologiska och konfessionella frågeställningar”.

Ordet ”synd” tillhör en teologisk kategori. Vi undrar: med vilket mandat kan RFSU uttala sig om vad som enligt kristen teologi ska betraktas som synd?

Sverige är berömt internationellt, inte bara för Ikea och Volvo, utan också som den sexuella revolutionens hemland. Det är en bild som vi svenskar med stolthet har fortsatt att odla. Och det är inte svårt att finna positiva följder av den sexuella revolutionen. Kunskap om kropp och sexualitet har blivit en självklarhet. Prydhet och skamstämpling har ersatts av öppenhet. Sexuell njutning bejakas med självklarhet. Det finns ingen som vill tillbaka till 1900-talets första hälft!

Samtidigt finns det anledning att kritiskt granska effekterna av den sexuella revolutionen. Här vittnar Hans Olssons artikel om den egna organisationens fartblindhet. Vid vårt seminarium ”Sexualkunskap utanför kartan?” våren 2011, som Olsson närvarade vid, efterlyste vi en större pluralism i skolans sex- och samlevnadsundervisning.

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11) ska ”alla föräldrar [Ä] med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”. Men i dagsläget har RFSU nära nog monopol på ”rätt” sex- och samlevnadsundervisning.

Många betraktar RFSU som en statlig myndighet som kan kräva rättning i ledet. I verkligheten är det en av många lobbyorganisationer, med en egen ideologisk och ekonomisk agenda.

”Sex och samlevnad är ett kunskapsämne”, skriver Olsson och tillägger att liksom i ”matematik, engelska och historia, får inte innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen styras av enskilda lärares och rektorers åsikter”. Det stämmer att sex och samlevnad på vissa områden kan jämföras med ett faktaämne Ä men det är bara halva sanningen. Hur kroppen utvecklas under puberteten är biologiska fakta, men hur vi bör använda kroppen bygger på värderingar.

Under flagg av fakta torgför RFSU värderingar som man vill ska prägla sex- och samlevnadsundervisningen. I verkligheten är RFSU lika ideologisk som exempelvis Katolska kyrkan i frågan om synen på sex. Det handlar bara om olika ideologier och olika värderingar.

Den svenska skolan har sedan länge upphört att förmedla evangelisk-luthersk kristendom. Men skolans uppdrag idag är inte att förmedla RFSU:s normkritiska sexualsyn. Skolan verkar i ett pluralistiskt samhälle och får inte ensidigt påverka ”till förmån för den ena eller andra åskådningen”.

Inte heller för RFSU:s åskådning.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln har även publicerats på SVT Debatt