– Rättegången mot Röda korsanställde Said Musa, som kan komma att dömas till döden för att ha konverterat från islam till kristendom, strider mot Afghanistans konstitution från 2004 och måste stoppas.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i en kommentar till uppgifterna om att sexbarnsfadern Said Musa har suttit fängslad i åtta månader för att ha blivit kristen. Under islamsk lag straffas en avfälling med döden. Han har även utsatts för tortyr och uppmanats att avsäga sig sin kristna tro samt namnge andra konvertiter. Enligt World Evangelical Alliance (WEA), som är SEA:s internationella motsvarighet, strider kraven på Musas avrättning mot Afghanistans konstitution.

– Samtidigt säger artikel 3 i Afghanistans konstitution att ingen lag kan motsäga uppfattningarna och bestämmelserna inom islam. Men efter att artikel 7, som förpliktar landet att hålla sig till internationella avtal, lades till behöver artikel 3 omformuleras i ljuset av denna uppenbara motsägelse, säger Godfrey Yogarajah, direktor för WEA:s religionsfrihetskommission, och fortsätter.

– Ett av dessa avtal som Afghanistan har skrivit under är FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Stefan Gustavsson tillägger:

– Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Afghanistan ratificerade 1983, slår fast tre punkter som landet har förpliktigat sig att hålla:

  1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.
  2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val.
  3. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de inskränkningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och friheter.

– Enligt artikel 27 i konstitutionen får ingen heller bli förföljd, arresterad eller häktad för en handling som inte anses vara ett brott. Då undrar man enligt vilken lag som Musa blev arresterad, säger Godfrey Yogarajah.

– Det är chockerande att nio år efter talibanväldets fall, har så lite förändrats i landets tillämpning av rättssäkerheten och de medborgerliga friheterna. Said Musas fall är inte det enda fall där en afghansk konvertit hotas med döden. SEA har även uppgifter på flera afghanska konvertiter i Sverige som hotas av avrättning om de skickas tillbaka till sitt hemland, säger Stefan Gustavsson och avslutar:

– Sverige har redan ett starkt engagemang i Afghanistan och bidrar aktivt med humanitära insatser, stöd för återuppbyggnaden i landet och för den politiska fredsprocessen. Regeringen har ett ansvar för att stärkandet av religions- och övertygelsefriheten faller inom ramen för detta engagemang. Därför kräver SEA att Sverige reagerar på den bristande religionsfriheten i Afghanistan, inte minst för den Röda korsanställde Said Musa.