Nu på

söndag – den 20 september – är det kyrkoval. Ett viktigt val som naturligtvis

påverkar Svenska kyrkan, men också hela kristenheten. Mot bakgrund av detta lät

vi alldeles nyligen genomföra en enkätundersökning, där vi ställde åtta enkla

frågor rörande Bibelsyn, synen på Jesus, kyrkans uppdrag och äktenskapet m.m.

Resultatet av undersökningen är både intressant, men samtidigt sorgligt för

kyrkan, på flera sätt.

För det första lever kandidaterna på

Sverigedemokraternas lista upp till anklagelsen om främlingsfientlighet. På

frågan om ”Kyrkan och invandrarna” svarar ett flertal att ”den stora mängden

invandrare är ett hot mot kristendomens ställning i Sverige och att invandring

därför bör begränsas”. Det är ett svar som inte ges av någon enda kandidat från

de övriga nomineringsgrupperna.

Samtliga

kandidater från Sverigedemokraterna ser som kyrkans främsta uppgift att

bevara det kristna kulturarvet eller att erbjuda tillfälle till stillhet och

eftertanke. Ingen enda tycker att kyrkans viktigaste uppgift att hjälpa

människor till tro på Jesus Kristus.

För det andra finns det stöd bland de politiska

nomineringsgrupperna för fortsatt politiskt inflytande över kyrkan. I Centern,

Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill en majoritet av de

svarande att kyrkan skall formas som samhället i övrigt och är positiva till

politiska nomineringsgrupper. Inom Socialdemokraterna är alla kandidater

positiva till politiska nomineringsgrupper.

För det tredje har de politiska

nomineringsgrupperna – med undantag av Kristdemokraterna – ingen sammanhållen

syn på ”Kyrkan och framtiden”. Svaren spretar och det är svårt att veta vad en

röst på en viss nomineringsgrupp innebär för kyrkans inriktning. Ledamöterna

från Frimodig kyrka, POSK, Öppen kyrka, Seniorpartiet och Kristdemokraterna

svarar att det viktigaste för framtiden är ”satsning på gudstjänst, förkunnelse

och mission”.

Den enda

fråga där de politiska nomineringsgrupperna är förutsägbara är äktenskapsfrågan;

en fråga som ju finns på kyrkans agenda av politiska skäl. Där speglar de

politiska nomineringsgrupperna sina moderpartier i riksdagen.

Bland de

opolitiska nomineringsgrupperna vill Frimodig kyrka fortsätta att betrakta

äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Öppen kyrka vill acceptera

äktenskap för par av samma kön medan ledamöterna från Partipolitiskt obundna i

Svenska kyrkan är mer splittrade i frågan och vill antingen utreda frågan

ytterligare eller att kyrkan ska acceptera äktenskap för par av samma kön.

För det fjärde skiljer sig synen på Jesus åt i

de flesta nomineringsgrupperna. Majoriteten svarar att Jesus är ”Guds Son, som

genom sin död och uppståndelse är världens Frälsare och Herre” medan andra

väljer alternativen ”en god människa som visade kärlek och tolerans och är ett

föredöme för oss alla” eller ”en profet som utmanade sin tids förtryckande

strukturer”.

Ingen

enda socialdemokrat eller vänsterpartist menar att Jesus uppenbarar vägen till

Gud på ett unikt sätt. I vänsterpartiet är det endast en av fyra kandidater som

ser Jesus främst som Guds son.

För det femte är uppfattningen om Jesus som

unik satt på undantag. När det gäller frågan om ”Kyrkan och religionerna” är

det endast ledamöterna från Frimodig kyrka som enhälligt svarar ”att Jesus

uppenbarar Gud på ett unikt sätt och är den enda vägen till en relation med

Gud”. Bland Kristdemokraterna svarar 36 % att relationen mellan kristen tro och

andra religioner bäst beskrivs på följande sätt: ”Alla religioner har en gemensam

kärna som handlar om att älska sin nästa”. Bland Socialdemokraterna anser 50 %

att kyrkan ”skall vara med och bidra till att skapa ett mångreligiöst Sverige.

För det sjätte visar undersökningen att det idag

är en minoritet av kandidaterna till kyrkomötet som instämmer i den lutherska

synen på Bibeln. Alla kandidater i Frimodig kyrka instämmer i påståendet att

”Bibeln är Guds Ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv”. Det gör också

en majoritet av Kristdemokraterna. Men i övriga nomineringsgrupper dominerar

uppfattningarna att ”Bibelns betydelse ligger i dess huvudbudskap, som är

kärleken till nästan” och ”Bibeln innehåller Guds Ord, men är också

kulturbundet och måste omtolkas i varje tid”. En majoritet bland

Sverigedemokraterna ser Bibeln som ”en viktig kulturskatt och dess värderingar

har format mycket av vårt samhälle”.

Sammantaget visar undersökningen att i

teologiskt centrala frågor är – med något undantag – variationen i svar

påfallande inom de olika nomineringsgrupperna. För den enskilde som skall rösta

på söndag innebär det att man har svårt att veta vad man får – teologiskt sett.

Ledamöterna i kyrkomötet kommer ju trots allt att fatta beslut i teologiskt

viktiga framtidsfrågor. De flesta nomineringsgrupperna är mer politiskt än

teologiskt motiverade, vilket är en klar brist och ett argument för att

avpolitiseringen av Svenska kyrkan måste fullbordas. I en politiskt laddad

fråga, som äktenskapsfrågan, blir detta tydligt eftersom samsynen helt

plötsligt är stor och de politiska nomineringsgrupperna rättar sig efter sina moderpartiers

ställningstaganden.

Från SEA:s sida vill vi uppmana Dig som är medlem

i Svenska kyrkan att rösta i kyrkovalet och att rösta på en kandidat som har en

sund teologisk grundsyn. Vi har gjort en sammanställning av svaren på

enkätundersökningen, där man enkelt kan hitta en ”bra” kandidat att rösta på.

Du kommer till undersökningen genom att klicka på följande länk:

Till undersökningen

Rösta in

kandidater med en sund syn på Bibeln, Jesus, Kyrkans uppdrag, invandrare, äktenskapet

och kyrkans avpolitisering. Det är Svenska kyrkan värd!

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska

Evangeliska Alliansen (SEA)