Tilltro till Bibelns ofelbarhet, auktoritet och tillräcklighet är grundbultar i evangelikal teologi. Urholkas den synen riskerar men en bred med inte så djup tro. SEA:s samordnare Jacob Rudolfsson skriver den 6 februari i Världen idag om hur församlingar bör se på bibelsynen och undervisningen.

På både debattsidor och i olika sociala forum har det seglat upp en diskussion om evangelikal bibelsyn. Med rätta är frågan om Bibelns ofelbarhet, auktoritet och tillräcklighet något som berör och engagerar.

Det finns ett stort värde i att belysa frågan utifrån ett församlingsperspektiv där uppdraget är att utlägga Skriften tålmodigt och med grundlig undervisning. Vana kyrkobesökare vet att i en tid då en del predikanter hellre talar om ”livscoachande undervisning” eller utgår från att Anden kompenserar bristen på egen förberedelse, att bibelfördjupningen kan brista. Hur evangelikala församlingar använder Bibeln är därför av yttersta vikt.

När vi på SEA gav ut vår artikel om Skriftens ofelbarhet blev responsen från församlingsledarna i vårt nätverk, som ville ta del av artikeln, oväntad stor. I slutet av 2011 bjöd vi dessutom samtliga av våra medlemmar på ett exemplar av artikeln. Författaren Kevin J. Vanhoozer, professor i teologi, vid Wheaton College, Illinois, summerade en evangelikal bibelsyn så här, vilket stämmer överens med Lausannedeklarationen:

”Skriftens ofelbarhet innebär att skriften, i de ursprungliga handskrifterna och när den tolkas enligt den mening som avsetts, talar sant i allt som den påstår.” Han tillägger att detta inte innebär att kopiorna av originalen eller våra egna tolkningar är ofelbara, vilket lätt kan vara frestande. De konflikter som därför kan uppstå om mer eller mindre rimliga bibeltolkningar måste alltid tillskrivas den felbara tolkaren, inte den ofelbara texten.

Varför är det då så viktigt att försvara och bekräfta den evangelikala bibelsynen i våra församlingar Ä och inte stanna vid att bara peka på Lausannedeklaration och dess uppföljare som en allmän varudeklaration? Höstens nyhet om sjunkande bibelkunskap i församlingarna (Dagen 14/9) borde ge en fingervisning. När vi gjorde en närmare granskning av saken visade det sig finnas frågetecken om Jesu gudomlighet och varför man över huvud taget ska tro att vad Bibeln lär om Gud är sant.

Det är en sak att församlingar skriver under på Lausannedeklarationen, men om allt fler nykristna söker sig till bibelskolor för att få en stabilare teologisk grund då bibelkunskapen i församlingarna sjunker, är det en illavarslande trend.

En del av förklaringen kan ligga i att systematisk teologi betraktas i allmänhet som ett obekvämt begrepp, men nödvändigt i undantagsfall. ”Det handlar om en relation”, heter oftast invändningen. ”Och teologi sysslar man med på de teologiska institutionerna ”. Men bristen på fördjupning i bibelsyn, är knappast något framgångsrecept på långsiktig lärjungaträning.

Samtidigt som kristna har blivit effektivare på att kontra liberaliseringen och sekulariseringen av tron, behöver vi bli bättre på att kontra den teologiska anti-intellektualismen. Trendkänsliga yttringar som ”Jesus kom för att avskaffa religionen” Ä när det egentligen var synden Ä och tilltron till spekulativa besöksberättelser i både himmel och helvete Ä framför Bibelns lära som tillräcklig för tro och liv Ä vittnar om detta.

Vad kan en församling då göra rent praktiskt? Här följer ett par konkreta förslag:

  • Använd Lausannedeklarationen i introduktionen för nya medlemmar Ä på så sätt skapas tillfälle att reflektera över församlingens tro. En del församlingar gör detta redan.
  • Anordna bibelstudier där ni metodiskt går igenom en bibelbok i taget. På så sätt får man en överblick av Bibeln som helhet Ä och det finns möjlighet för samtal.
  • Använd Lausannedeklarationen, eller varför inte dess uppföljare Kapstadsöverenskommelsen, som predikounderlag eller i husgrupper.
  • Ägna mer tid åt bibelutläggande predikan, med fokus på att systematiskt gå igenom längre textavsnitt, en hel eller delar av en bibelbok. Favorittankar och favorittexter får då ge vika för ett mer konsekvent studium av Ordet.

Tilltron till Bibelns ofelbarhet, auktoritet och tillräcklighet är grundsatser inom evangelikal teologi. Om bibelsynen urholkas genom brist på teologisk fördjupning, kan man ana framtida kristna med milsbred tro Ä men som endast är en tum djup.

Jacob Rudolfsson
Samordnare, SEA