Med anledning av de uppgifter som florerat i media om att regeringen tänker tvinga Kristdemokraterna att acceptera en könsneutral äktenskapslagstiftning gör vi följande uttalande:

Regeringen Reinfeldt har en skyldighet att genomföra det man fått väljarnas mandat för: fullfölja regeringsuppdraget mandatperioden ut. Väljarna har rätt att förvänta att regeringen lever upp till sina utfästelser att inga förslag ska läggas som äventyrar regeringens överlevnad.

Regeringen Reinfeldt har också skyldighet att agera långsiktigt utifrån landets bästa och att inte skada den grund samhället vilar på. Äktenskapet mellan man och kvinna är den civilrättsliga grunden som formar vårt samhälle, tryggar barnens försörjning och garanterar samhällets utveckling och fortlevnad. Det finns mycket starka skäl att bevara och stärka denna grund, inga skäl alls att rasera den.

Vi vill uttrycka vårt stöd för kristdemokraternas försvar för äktenskapet och uppmanar övriga partier, framför allt i regeringsalliansen att besinna sitt ansvar, dels gentemot de väljare som anförtrott dem regeringsmakten, dels gentemot samhället i ett långsiktigt perspektiv.

Aktionskommittén Bevara Äktenskapet

******************************************************************************************************

För mer information:

Lukas Berggren

Samordnare

Svenska Evangeliska Alliansen

0735-09 82 72

lukas.berggren@sea.nu