Samtalet om frikyrkan och hbtq-frågorna fortsätter. Jag är glad att vi nu har lämnat narrativet ”onda mot goda” bakom oss, men upplever att vi delvis talar förbi varandra. En uppspaltning av vad det hela handlar om kan därför vara till hjälp.

Jag är överens med Joel Halldorf och EKHO om att hbtq-personer …

… ska känna frihet att vara öppna med sin sexuella läggning.

… ska åtnjuta samma mänskliga fri- och rättigheter som andra.

… ska vara välkomna i den kristna gemenskapen.

Vad vi däremot inte är överens om är att …

… äktenskapet lika gärna kan vara könsneutralt som reserverat för man och kvinna.

… det är omöjligt att i dessa frågor skilja mellan sak (sexuell praktik) och person (sexuell identitet).

… Bibelns texter under 2000 år har blivit feltolkade.

Joel Halldorf har rätt när han slår fast att kyrkorna inte har till uppgift är att vara trogna tidsandan – utan Bibeln som Guds ord. Samtidigt upplever jag honom som oärlig när han säger att det saknas ”bred teologisk bearbetning av frågan” och att det inte är ”rimligt att göra frågan om homosexualitet till en bibelsynsfråga”. Det finns nämligen mängder av teologisk litteratur att tillgå i ämnet – och en ren innantilläsning visar det problematiska i att reducera Bibelns förbud mot samkönat sex till pederastri. Aposteln Paulus kritiserar till exempel homosexuell praktik mellan kvinnor såväl som mellan män, samtidigt som han talar om män som ”upptändes av begär till varandra” (Romarbrevet 1:27). Inget av detta passar in på tesen att det handlar om pederastri eller exploaterande sexualitet.

EKHO skriver en reflekterande snarare än argumenterande replik, där de bland annat ifrågasätter att en uppgörelse med heteronormen får konsekvenser för den heterosexuella majoriteten. Även detta motsägs dock av iakttagbara fakta. Det är bara att se till genomslaget för trans- och queerrörelsen och för skolvärldens ”normkritiska pedagogik” för att se hur samhället som helhet har påverkats av denna ideologi.

Samtalet om detta behöver därför fortsätta. Förhoppningsvis så nyanserat som möjligt.

Olof Edsinger, generalsekreterare

Läs på expressen.se