Krisen i Svenska kyrkan tar sig allt sorgligare uttryck. Politisk makt och populistisk media har satt agendan i äktenskapsfrågan och kyrkan – kallad att följa Kristus – fogar sig efter kulturen.

Hur annorlunda agerade inte Jesus?! Han var en omstridd kritiker av sin samtid, som minst av allt lät makthavare och lagstiftare styra hans övertygelser eller hans livsstil. Låt mig ge två exempel:

För det första gjorde Jesus upp med samtidens felaktiga förståelse av sabbatsbudet. Sabbaten var ju från skapelsen tänkt att vara en befriad dag av vila; inte ett formalistiskt regelverk av mänskliga förbud. Människan var inte till för sabbaten, det var sabbaten som var till för människan.

För det andra kritiserade Jesus samtidens förståelse av äktenskapet; de tog inte på tillräckligt stort allvar Skaparens tanke med äktenskapet! Jesus intog sin samtids striktaste sexualetik och underströk betydelsen av Guds ursprungliga tanke med man och kvinna: Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matt 19:4-6)

Visst, Jesus nämner inte homosexualitet, men det beror på att det är självklart för varje lagtrogen jude att avvisa samkönade relationer. Och Jesus var en lagtrogen jude. Notera att det inte finns någon judisk eller kristen författare i antiken som bejakar homosexuella relationer. Med orden från bibelkommissionen i noten till Romarbrevet 1:26: ”Homosexuell aktivitet tolererades allmänt i den grekisk-romerska världen. För judarna var den avskyvärd (3 Mos 18:22) och betraktades som en följd av omgivningens vantro.” Hade Jesus tänkt annorlunda hade han förstått hävdat det; han var minst av allt typen som valde att ligga lågt för att vinna popularitet! Men de ord vi har ifrån honom (Matt 5:17-19) understryker istället hans respekt för Guds lag.

Allt historiskt material vi har om Jesus visar att han konsekvent hävdade äktenskapet mellan en man och en kvinna som den exklusiva platsen för sexuellt samliv. Hur kan då kyrkan hävda det motsatta?

Den kristna kyrkan – inklusive den svenska – är kallad att följa Jesus, också när det innebär att gå emot den kulturella strömmen. Annars upphör man till slut att vara en kristen kyrka. Varje nystart för oss som enskilda lärjungar och varje nystart för en församling eller kyrka måste ta sitt avstamp i Jesus ord: Följ mig.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen