Inom kristenheten väller det idag in ett perspektiv som säger att det är synd om människan och att det viktiga därför är att visa empati inför människan, på bekostnad av omvändelseperspektivet. Det är i kraft av att vara människa som man har del av Guds nåd och därför tillhör alla redan Gud, även om alla inte är medvetna om detta faktum. Guds nåd förläggs alltså till skapelsen.

När Tomas Nygren, teolog och rektor vid Johannelunds teologiska högskola, i senaste numret av Kristet Perspektiv, analyserar de 67 predikoutkast för kyrkoåret i den tongivande Svensk Kyrkotidning, publicerade mellan december 2008 och november 2009, framträder detta perspektiv tydligt.

Analysen redovisar även en del andra problematiska drag. I ett av utkasten kritiseras och korrigeras evangelietexten, varpå Jesus i en fiktiv dialog berömmer omtolkningen av sina egna ord. Det finns också en stor försiktighet att predika om historiciteten i Nya testamentets under. Uppståndelsen utläggs endast i fem utkast; i fyra tolkas den fysiskt och i ett andligt. Enligt utkasten spelar tron och efterföljelsen en viktig roll i människans liv men hur detta tar sig uttryck preciseras inte.

Den vanligaste beskrivningen av människans problem är att hon är ett offer för något yttre ont Ä inte att hon gjort uppror mot Gud. I andra hand handlar det om en inre brottningskamp; människan bär på rädsla, inre sår, tomhet eller brist på självförtroende. I tredje hand är det fråga om någon sorts skuld hos människan, att hon handlar fel eller tänker onda tankar. Men det är bara i en femtedel av utkasten som problemet kopplas till relationen till Gud.

Både Gud och Jesus kännetecknas främst av kärlek och barmhärtighet, medan beskrivningar av Gud som domare och Jesus som försonare förekommer endast marginellt. Flertalet av predikoutkasten lutar, enligt Nygrens analys, åt att alla människor blir frälsta. Det är bara fyra av de 67 utkasten som skulle kunna användas vid inbjudan till frälsning.

Detta står i kontrast till all väckelsekristen tradition. Visst är det synd om människan och det är viktigt att visa empati men det finns ett djupare problem: det är synd i människan. Människan kallas därför till omvändelse och tro. Guds särskilda nåd erbjuds inte i skapelsen utan erbjuds i evangeliet om Jesus. Nåden finns inte i det faktum att jag är människa, utan i Jesus och därför måste budskapet om honom förmedlas och väcka omvändelse och tro.

Tomas Nygrens slutsats är att kunskapen om den kristna tron bland gudstjänstbesökare blir ”tämligen fragmentiserad”, vilket ”gör den svår för den enskilde att dela vidare till andra”. Ett fragmentiserat budskap skapar knappast några överlåtna lärjungar och anpassningen till den sekulära kulturen med en nedtoning av omvändelsebehovet ger inga växande och levande församlingar, enligt ledande forskare. Enligt officiell statistik på Svenska kyrkans hemsida har besöksstatistiken under en normal söndagsgudstjänst minskat från 9 miljoner 1990 till 4,3 miljoner 2013, vilket borde framkalla en större krismedvetenhet inom samfundet. Frågan är om Kyrkomötet, som återsamlas i november, prioriterar kärnbudskapet eller hellre diskuterar hur kulturarvet bör säkras och hur ungdomar lättare ska komma in på arbetsmarknaden. Liksom i frikyrkor där evangeliet lätt reduceras till befrielse från negativt tänkande och konsekvenserna av Jesu död främst handlar å ena sidan om ekonomiskt välstånd, och andra sidan tolerans och miljömål Ä inte försoning med en helig Gud.

Jacob Rudolfsson, Bitr. Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen