Det sista Jesus sa innan han togs upp till sin Fader var: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18–20).

Därmed är det tydligt att missionen rankar högt på Jesu prioriteringslista. Samma sak kan utan tvekan sägas om de flesta kyrkor och församlingar. Men trots detta finns det något viktigt i dessa ord som vi tyvärr har en tendens att ta för lätt på – nämligen betoningen av ”alla folk”.

I Lausannerörelsen har det här begreppet varit centralt. Mottot för den första Lausannekonferensen 1974 var ”Låt hela jorden höra hans röst”, och i Lausannedeklarationens nionde stycke skrev man: ”Vi är övertygade om att tiden är inne för kristna organisationer att allvarligt bedja för de oevangeliserade skarornas frälsning och initiera nya satsningar för att fullborda världsevangelisationen.”

I det uppföljande Manilamanifestet från 1989 skriver man: ”Vi skäms djupt över att nära två årtusenden passerat sedan Jesu död och uppståndelse och att fortfarande två tredjedelar av världens befolkning ännu inte erkänt honom. Å andra sidan förundras vi över de allt tydligare tecknen på Guds makt även på de mest osannolika platserna på jorden.”

Denna syn på missionsuppdraget delas även av oss som undertecknar denna pressrelease. Vi identifierar oss starkt med Lausannerörelsens värderingar, och vi tror att det i dag behövs en förnyad mobilisering för mission och evangelisation. Samtidigt har vi saknat en gemensam plattform där vi på ett effektivt sätt kan samverka runt dessa och angränsande frågor. I dagens Dagen lanserar vi därför en nystartad allians som vi har valt att kalla för Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA).

Formellt utgör vi ett utskott till Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som är den svenska lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internationella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som saknar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan välkomnas i vår gemenskap.

SEMA:s syfte är att på Lausannedeklarationens grund:

  • Fungera som en gemensam röst i Sverige gällande missionsuppdragets kärna: att gå ut i hela världen för att i ord och handling i den helige Andes kraft göra alla folk till Jesu lärjungar.
  • Gemensamt arbeta för att fler missionärer ska mobiliseras och sändas ut från Sverige.
  • Anordna konferenser, konsultationer, seminarier och andra arrangemang för att inspirera till mission.
  • Dela resurser för att stärka varandras olika strategiska uppdrag för att utföra missionsuppdraget.
  • I allt detta fungera som en varm och generös gemenskap samt som en ny mötesplats för bön och uppbyggelse i vårt gemensamma syfte att slutföra missionsuppdraget.

– Det är en stor glädje för SEA att på detta sätt få bidra till en mobilisering i frågor som har med mission och evangelisation att göra, säger Olof Edsinger. Som svensk kontaktlänk både till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance har vi ett stort internationellt kontaktnät, och jag sitter själv med i planeringsgruppen för Lausannerörelsens europeiska konferens i Polen denna höst. Att stärka den svenska rösten kring dessa frågor ligger därför helt i linje med SEA:s uppdrag.

– När tanken började formas i våra gemensamma samtal, där vi unisont som ledare för respektive organisation upplevde behovet av en starkare röst för en evangelisk missionsinriktning, anade vi inte att vi så snabbt skulle hamna där vi är idag, säger ledningsgruppens ordförande Mats-Jan Söderberg. Att göra det i samverkan med Svenska Evangeliska Alliansen känns närmast övernaturligt naturligt en dag som denna. Vi har stor förväntan på hur Herren kommer att leda oss in i framtiden!

Vår bön i den nystartade ledningsgruppen är att SEMA ska fungera som en katalysator för detta uppdrag i vår tid. Vi gläds åt att på ett konkret och synligt sätt kunna stå samman och backa upp varandra. Vår förhoppning är att bildandet av SEMA ska bli till uppmuntran för alla som bedriver mission på Lausannedeklarationens grund, och det är därför som vi härmed annonserar startskottet för vår allians och samtidigt välkomnar fler att vara med i vår gemenskap.

Jonas Andersson, Gå ut mission

Anders Carlsson, YWAM Sverige

Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen

Magnus Lindeman, Ljus i Öster

Daniel Stråle, OM Sverige

Mats-Jan Söderberg, Folk&Språk