– Religionsfriheten är en grundläggande förutsättning för ett öppet och fritt samhälle där civilsamhällesaktörer i allmänhet, och religiösa samfund i synnerhet, utgör en viktig del i arbetet mot antidemokratiska krafter.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand med anledning av demokrativillkorsutredningens betänkande Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Utredningens remisstid går ut den 31 oktober och SEA har skickat in ett yttrande.

– SEA välkomnar debatten kring demokrativillkor för bidragen till civilsamhället. Utredningens skrivningar om vissa undantagsregler för trossamfunden tyder på en medvetenhet om politikens gränser gällande teologiska övertygelser. Samtidigt tycks utredningen enbart tala om trossamfundens ”religiösa verksamheter” i detta avseende. För flera kyrkor finns det inte den knivskarpa gräns till ungdoms- och kulturverksamheten som utredaren verkar utgå ifrån.

– Utredningen redovisar även en enkätundersökning bland landets kommuner om villkor för kommunala bidrag. Bland annat fann man att föreningar kan nekas bidrag om de inte uppfyller vissa demokrativillkor eller om de inte följer kommunens värdegrund. Den senaste tidens debatt om kommunala bidrag till kristna scouter i Göteborg och kommunsamarbeten med kyrkor i Dalarna illustrerar att värdegrundsarbetet lätt kan politiseras beroende på politiskt klimat, säger Jacob Rudenstrand.

Remissvar – Svenska Evangeliska Alliansen

Klicka här för att läsa utredningen Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)