Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) är en ung rörelse med djupa historiska rötter. I nuvarande form startade den hösten 2001, men historiskt går rötterna tillbaka till 1846 och bildandet av den första Svenska Evangeliska Alliansen. Den alliansen avvecklades i början av 1990–talet.

Visionen

SEA:s vision är ett Sverige förvandlat av evangeliet. Vi vill bygga relationer mellan kristna för att utifrån ett evangelikalt perspek¬tiv inspirerar församling och samhälle. Vi vill vara en varm och tydlig kristen röst både inåt mot kristenheten och utåt mot samhället. Vi vill se ett Guds folk som är frimodiga och stolta ambassadörer för Guds rike i Sverige och världen!

Verksamhet

SEA:s verksamhet har under 2006 haft fyra prioriterade områden:

1) Yttrandefrihet

2) Äktenskapet

3) Bibelns trovärdighet

4) Utmaningen från humanisterna

Verksamheten inom dessa prioriterade områden har bland annat innefattat följande:

1. Yttrandefrihet

• debattartiklar om yttrandefrihet och tolerans (speciellt i relation till de s.k. Muhammed-teckningarna)

• medverkan vid utbildningsdag för handläggare vid Migrationsverket i Norrköping rörande konvertiters situation

2. Äktenskapet

• bildandet av kampanjorganisationen Bevara Äktenskapet, som startade den 22 februari med en debattartikel i SvD och presskonferens i Kulturhuset i Stockholm

• namninsamling som under året samlade in fler än 52 000 namnunderskrifter för en bevarad äktenskapslagstiftning

• manifestation på Mynttorget i Stockholm, med överlämnade av namnunderskrifterna till dåvarande regeringen

3. Bibelns trovärdighet

• artiklar om Jesus existens och evangeliernas trovärdighet

• specialtidning om boken Da Vinci–koden och dess påståenden

• föreläsningsturné om ”Den ifrågasatte Jesus” med besök i Malmö, Lund, Jönköping, Göteborg, Umeå och Luleå

4. Utmaningen från humanisterna

• föreläsningsturné om ”Utmaningen från Humanisterna”, med besök i Malmö, Lund, Jönköping, Göteborg, Umeå och Luleå

• offentlig debatt mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark (ordf. i Humanisterna) i Västra Frölundas pingstkyrka

Övrig verksamhet

De fyra områdena, tillsammans med andra aktuella frågor, har också lyfts fram vid

• utbildningsdagar för präster, pastorer och missionärer i Linköping, Örebro, Kungälv, Kristdala och på Götabro

• utbildningsdagar för lärare och skolledare i Stockholm och Uppsala

• Almedalsveckan i Visby i samverkan med tidningen Dagen

• församlingsbesök i Södertälje, Trollhättan, Borås, Karlskrona, Vilhelmina, Göteborg, Stockholm, Oskarshamn med flera orter

• undervisning på kristna sommarkonferenser, som EFS jubileumskonferens, OAS-mötet i Skövde, Nyhemsveckan och på Löttorps camping

Verksamheten har kontinuerligt kunnat följas på hemsidan www.sea.nu och via SEA:s elektroniska nyhetsbrev.

Styrelsen

SEA:s årsmöte hölls den 4 maj i Betlehemskyrkan, Stockholm. I samband med årsmötet höll Stefan Gustavsson en föreläsning om ”Bevara äktenskapet” Efter val vid årsmötet bestod styrelsen under 2006 av: Annelie Enochson, Görel Carlsson (sekr), Rose–Marie Paulsson (kassör), Stefan Claar, Stefan Holmström, Bertil Olsson, Mikael Oscarsson, Mats Tunehag (ordf.), Kristina Frisk, Peter Andersson, Kjell Olof Lejon och Stefan Gustavsson (adj.)

Den nya styrelsen möttes till sammanträde den 18 maj, 21 augusti, 6 november och den 12 december.

Anställda

Under året var Stefan Gustavsson anställd som generalsekreterare och Claes Bengtsson som samordnare (fram till 4 december), med särskilt ansvar för medlemsrekrytering.

Medlemmar

SEA hade under 2006

– 867 personliga medlemmar, en ökning med 362 medlemmar sedan förra året!

– 3 samfund som juridiska medlemmar: Evangeliska Frikyrkan (EFK), Örebro, Svenska Alliansmissionen (SAM), Jönköping och Frälsningsarmén (Stockholm). I december fattade Pingst-FFS beslut om att gå med i SEA!

– 13 församlingar som juridiska medlemmar: Falkenbergs Frikyrkoförsamling; Johanneskyrkan, Halmstad; Korskyrkan, Karlstad; Livets ord, Uppsala; Mötesplatsen, Örebro; Nya Korskyrkan, Boden; Pingstförsamlingen, Landskrona; Pingstkyrkan Nacka, Saltsjö–Boo; Ryttargårdskyrkan, Linköping; Saronförsamlingen, Gnosjö; Vetlanda Friförsamling, Tomaskyrkan, Stockholm och Församlingen Guds kraft, Sävsjö.

– 8 organisationer som juridiska medlemmar: Föreningen Genesis, Mölnlycke; Föreningen Theofil, Lund; Jönköpings Kristna Skola; Ljus i Öster, Solna; Proklama, Husby–Rekarne; Svenska Folkbibeln, Haninge; Trunnagården, Orsa och Webbkyrkan, Örebro.

Vi gläder oss över det stöd som SEA redan har fått, samtidigt som vi ser behovet av en än snabbare medlemsutveckling för att kunna fullfölja det vi är övertygade om att Gud kallat oss till.

Internationella kontakter

SEA är medlem i EEA (European Evangelical Alliance) och därigenom också medlem i WEA (World Evangelical Alliance). SEA var representerat vid EEA General Assembly i Warszawa av ordf. Mats Tunehag. Under året utsågs Mats Tunehag av WEA till internationell talesman för religionsfrihetsfrågor.

SEA relaterade också till Internationella Lausanne-kommittén (LCWE) som dess svenska gren.

Ekonomi

SEAs likviditet har under året varit god. Trots detta uppvisar SEA ett negativt reslutat för räkenskapsåret. Detta negativa resultatet beror till största delen på att kostnaderna för projektet Bevara Äktenskapet varit högre än intäkterna och dels på att SEA haft en person heltidsanställd under en del av året.

SEA ser positivt på den ekonomiska utvecklingen under det kommande året med en förvissning om att medlemsantalet ska fortsätta att utveckas positivt, både vad beträffar personliga, som juridiska medlemmar.

Beträffande den ekonomiska redovisningen i övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningarna med tillhörande redovisningskommentarer och noter.

Avslutning

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. /Jesus

För SEA 22 februari 2007

Stefan Gustavsson

generalsekreterare