Det som är dyrbarast i livet kan inte vetenskapen bevisa.
Det ligger utanför dess kompetens att yttra sig om en tavlas skönhet, om ett

musikstycke är vackert, om kärlek finns eller om Guds omsorg.

Det finns

faktiskt människor som saknar förutsättningar att uppleva något av detta. Några

är totalt färgblinda, ytterligare fler är färgblinda för skillnaden mellan gult

och blått, och 8 procent av män är färgblinda för skillnaden mellan rött och

grönt. Medfödd amusi, tondövhet, finns hos en av 25 personer. De kan inte höra

skillnad mellan små intervaller, som en halvton, men väl på större

tonintervaller. Forskare har uppskattat att upp till 10 procent av befolkningen

har en störning i förmågan att känna empati, medkänsla, och uppvisar någon eller

flera egenskaper som är starkt förknippade med psykopati. Men ingen som är

färgblind, tondöv eller saknar förmåga till empati skulle med trovärdighet kunna

förneka förekomsten av skönhet i konst och musik, eller kärlekens verklighet.

Trots att inget av detta går att bevisa.

Om Gud finns eller inte kan inte

heller bevisas vetenskapligt, om det är både troende och ateister ense. Därför

blir det så orimligt när ateister vill hävda sin oförmåga att tro på Gud som det

normala, som det som ska vara normerande för oss övriga. Som om ett sekulärt

samhälle, ett samhälle utan religion, skulle vara värt att

eftersträva.

Antalet människor i världen som säger sig inte kunna tro på

Gud eller på ett liv efter detta är mycket litet. Enligt forskaren Robert

Sawyer, Calculating God (2000) tror 96 procent av världens befolkning på Gud

eller en högre makt. Phil Zuckerman, Atheism: Contemporary Rates and Patterns

(2005) beräknar siffran till 92 procent.

I den miljö som under 1900-talet

har varit mest utsatt för rationell kritik av religion, den naturvetenskapliga

forskningen, är ändå de flesta forskare troende. 75 procent av alla forskare i

världen tror på Gud, uppskattar Religion Watch Newsletter (1998, 13:8). Till och

med i 1900-talets mest rationalistiska forskningsmiljö, den på amerikanska

universitet, har gudstron inte gått tillbaka under de senaste hundra åren. 1914

gjorde James Leuba en undersökning bland USA:s forskare om deras syn på Gud. 40

procent trodde på en Gud. 40 procent trodde inte och 20 procent var osäkra. 1996

upprepades undersökningen av Edward Larson och Larry Witham, och då trodde 40

procent på Gud, 45 procent trodde inte på Gud och 15 procent var osäkra. Samma

siffror gällde i stort för tron på ett liv efter detta.

Stephen Jay

Gould, en av världens främsta evolutionsbiologer, hävdar i boken Rock of Ages

(2002) att kristen tro utmärkt kan förenas med att vara en framstående

naturvetenskaplig forskare. Han konstaterar att många av de absolut främsta

forskarna tror på Gud: ”Antingen är hälften av mina kolleger enormt dumma, eller

så är det fullt möjligt att förena darwinismen med konventionell religiös tro Ä

och lika möjligt att förena den med ateism.”

Det är lika orimligt att

låta ateisterna vara det nya sekulära samhällets arkitekter som att ha tondöva

till musikrecensenter, färgblinda till konstkritiker och empatilösa till

vårdpersonal.

TUVE SKÅNBERG
Direktor
Claphaminstitutet